کلیدواژه‌ها = خراسان
الگوشناسی هندسی و ساختار فضایی کاروانسراهای دشتی ایران(مطالعه موردی: کاروانسراهای دشتی خراسان)

دوره 12، شماره 45، اسفند 1400، صفحه 1-16

10.22034/jgk.2022.308508.0

علی امامی؛ محسن سرباززاده؛ محمدحسین عابدی؛ منصوره کندی


خراسان در نگاه عثمانیان (با تأکید بر منابع ترکی عثمانی)

دوره 11، شماره 41، بهمن 1399، صفحه 72-57

10.22034/jgk.2021.137979

طاهر بابائی؛ حمیدرضا ثنائی


فعالیت‌های فرهنگی شوروی در خراسان (1326-1320ش)

دوره 11، شماره 41، بهمن 1399، صفحه 107-89

10.22034/jgk.2021.137975

شادی حاجی زاده سعدآباد؛ هادی وکیلی


شمایل‌شناسی نقش‌مایه بزکوهی در سنگ‌نگاره‌های جربت

دوره 10، شماره 36، آذر 1398، صفحه 127-115

صدرالدین طاهری؛ آیگین مردانی


نظریه اشاعه فرهنگی و تحول مراسم آیینی و سوگواری در دوره قاجار (با تأکید بر مشهد)

دوره 10، شماره 35، شهریور 1398، صفحه 72-57

علی روحانی قوچانی؛ شهرزاد ساسانپور؛ حسین آبادیان؛ منیره کاظمی راشد


بازشناسی اهمیت و جایگاه رستاق باخَرز در جغرافیای سیاسی-اداری خراسان در دوران اسلامی

دوره 9، شماره 33، بهمن 1397، صفحه 44-29

جواد خدادوست؛ سید رسول موسوی حاجی؛ حسن هاشمی زرج آباد؛ میثم لباف خانیکی


پیامدهای سیاسی جدایی هرات بر منطقه خراسـان در عصر قاجـار

دوره 9، شماره 33، بهمن 1397، صفحه 80-63

رحیم جوان لاجی؛ عباس سرافرازی؛ هادی وکیلی


جایگاه اقتصادی مرو در سده های سوم و چهارم هجری

دوره 9، شماره 32، آذر 1397، صفحه 58-43

کیوان شافعی؛ امیر عبدالهی؛ انور خالندی؛ علی اصغر چاهیان بروجنی


واکاوی فراز و فرود قدرت سیاسی ملوک نیشابور (583-548ق)

دوره 9، شماره 32، آذر 1397، صفحه 70-59

محسن مؤمنی؛ محسن مرسلپور


میرزا عبدالوهاب خان آصف الدوله شیرازی و شورش مردم مشهد

دوره 9، شماره 31، مرداد 1397، صفحه 30-17

محمد کشاورز بیضایی


تحول مفهوم خراسان در آثار جغرافی‌نویسان مسلمان در سده‌های 3 و 4ق

دوره 9، شماره 30، خرداد 1397، صفحه 32-15

حمیدرضا ثنائی؛ مهدی مجتهدی


بینش و روش در تاریخ‌نگاری سیفی هروی

دوره 9، شماره 30، خرداد 1397، صفحه 80-65

عبدالرئوف نصیری جوزقانی


تأثیر جدایی هرات بر حیاتِ اقتصادی خراسان (1313-1273ق)

دوره 8، شماره 27، شهریور 1396، صفحه 83-93

عبدالرحیم جوان لاجی؛ مصطفی لعل شاطری؛ عباس سرافرازی