اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز پژوهشنامه خراسان بزرگ

 

خراسان بزرگ، عنوان ناحیه‌ای گسترده، تاریخی و تمدن ساز منطبق بر بخشهایی از مشرق ایران، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان و نیز نام استانی در ایران است که در زمان ساسانیان و اوایل دوره اسلامی، نه تنها استان‌های فعلی خراسان در ایران، بلکه همه سرزمین‌های شرقی، از ری و کویر بزرگ تا افغانستان امروزی و حتی تا دره ایندوس علیا و سند یعنی پاکستان امروزی را نیز دربرمی گرفت. در برخی دوره‌ها، علاوه بر این مناطق، ماوراءالنهر و خوارزم یعنی بخشی از جمهوری‌های ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان نیز جزو خراسان بودند (ر.ک: اصطخری، ص۲۵۳ـ۲۵۴؛ ابن حوقل، ص۳۱۰؛ مقدسی، ص۲۹۴ـ۲۹۵؛ حمداللّه مستوفی، ص۱۴۷، ۱۵۱، ۱۵۵ـ۱۵۶). 

پژوهشنامه تاریخی خراسان بزرگ با درک اهمیت تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی این منطقه کهن، تلاش دارد با رویکردی بین المللی و منطقه‌ای به محملی برای چاپ و انتشار پژوهشها و مقالات برجسته علمی در مبتنی بر اهداف زیر تبدیل گردد:

  • غبارزدایی از پیشینه و گنجینه غنی، تاریخی و ارزشمند محدوده خراسان بزرگ  

  • کوشش در ارتقاء سطح شناخت علمی، استوار و عمیق از محدوده تاریخی خراسان بزرگ 

  • اهتمام در شناساندن حوزه‌های تمدنی خراسان بزرگ بویژه چهار حوزه «تحولات سیاسی و ژئوپلتیک»، «هنر و معماری بویژه در دوره اسلامی»، «تاریخ، فرهنگ و تمدن»، و «مطالعات شهرسازی و شهرشناسی» در محدوده خراسان بزرگ

  • ایجاد همگرایی بین دانش میان حوزه‌های تاریخ، فرهنگ، هنر، شهرسازی، شهرشناسی و معماری و  همچنین جغرافیایی محدوده خراسان بزرگ

  • ایجاد هم افزایی و مشارکت علمی جهت همکاری میان پژوهشگران ایران با دیگر کشورهای حوزه تمدنی خراسان بزرگ 

محورهای پذیرش مقالات در نشریه در چارچوب جغرافیای تمدنی خراسان بزرگ:

پژوهشها در خصوص جغرافیای سیاسی، تحولات مرزها و مباحث ژئوپلتیک گذشته، حال و آینده در گستره قلمرو خراسان بزرگ 

مباحث مرتبط با تاریخ، تمدن، فرهنگ و ادبیات محدوده خراسان بزرگ در اعصار گذشته 

تحقیقات هنر و معماری محدوده تاریخی خراسان بزرگ با تأکید بر هنر و معماری اسلامی خراسان بزرگ

مطالعات شهرشناسی و شهرسازی خراسان بزرگ در ادوار تاریخی گذشته، معاصر و آینده