ارسال درخواست نمایه سازی فصلنامه خراسان بزرگ در DOAJ

فرم درخواست نمایه سازی فصلنامه خراسان بزرگ در فروردین ماه 1402 برای گروه DOAJ ارسال شده است. فصلنامه در فرایند بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.