درخواست فصلنامه خراسان بزرگ برای عضویت در Cope

فرم درخواست عضویت در کمیته بین المللی اخلاق در نشر برای فصلنامه خراسان بزرگ تکمیل و ارسال شده است. این کمیته، دستورالعمل‌ها و پیشنهادهایی را برای سردبیران، ناشران و داوران مجلات تهیه کرده ‌است  که هنگام برخورد با انواع سوءرفتارهای پژوهشی می‌توانند از آن کمک بگیرند و طبق آن رفتار کنند. این کمیته همچنین دارای سمینارهای سالانه و آموزش‌های الکترونیک برای سردبیران تازه کار است. عضویت در این کمیته برای سردبیران مجلات و دیگر علاقه‌مندان به قوانین اخلاق در نشر رایگان است.