تماس با ما

نشانی دفتر پژوهشنامه خراسان بزرگ:

مشهد، مشهد، خیابان دانشگاه ، دانشگاه ۲۱ ، خیابان اسرار، دفتر نشریات دانشگاه امام رضا(ع) 

دفتر نشریه:    (داخلی 1515) 38041- 051 

نمابر:              38426038- 051

آدرس اینترنتی: http://jgk.imamreza.ac.ir

آدرس ایمیلjg.khorasan@gmail.com/ khorasan@imamreza.ac.ir / jgk.edc@imamreza.ac.ir


CAPTCHA Image