میرزا عبدالوهاب خان آصف الدوله شیرازی و شورش مردم مشهد

نوع مقاله : جغرافیای تاریخی خراسان بزرگ

نویسنده

دانشگاه تبریز

چکیده

میرزا عبدالوهاب خان شیرازی از جمله شخصیت های مهم سیاسی و دیوانی خاندان بدرخان شیرازی است که در دوره ی ناصری و در اواخر عمر، مسؤلیت والی گری ایالت خراسان به وی تفویض گردید. شورش اهالی مشهد از رویدادهای قابل درنگ ایام والی گری وی در خراسان می باشد که شناخت زمینه ها، ابعاد و زاوایای آن می تواند چشم اندازی بهتری از نحوه ی کنش عمال حکومتی، تحرکات و فعل و انفعالات قدرت در این ایالت حساس دوره قاجار و مسائل مربوط به آن ترسیم نماید. این جستار با روشی توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر منابع و اسناد انتشار یافته تلاش می کند به تبیین علل و عوامل شورش خراسان و در عین حال جایگاه سیاسی و دیوانی آصف الدوله شیرازی در این دوره بپردازد. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که: اعتبار، خبرگی و کارآموزگی و توانمندی های تشکیلاتی آصف الدوله، و همچنین وفاداری ایشان به سلطنت قاجارها، باعث شد تا وی به منصب مهم والی گری ایالت خراسان و تولیت آستان قدس رضوی نایل شود. علی رغم برخی اقدامات شایسته ی سیاسی، فرهنگی و عمرانی آصف الدوله در خراسان، تحرکات، توطئه ها، زیاده خواهی ها و مطالبات لجام گسیخته دسته های قدرت در این منطقه ی ناآرام، در کنار پاره ای سیاست ها و سخت گیری های آصف الدوله، منجر به شورش اهالی مشهد و به دنبال آن عزل وی از این ایالت گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mirza Abdul Wahab Khan Asif al-Dawlah and Rebellion of Mashhad

چکیده [English]

Abstzract
The rebellion of the people of Mashhad was one of the prominent events of the Naseri period and the governorate of Mirza Abdul Wahhab-Khan Shirazi in Khorasan. Recognizing the factors and reasons behind this rebellion can better and more accurately explain the political position of Asef al-Dawlah Shirazi, the reason for this insurgency, as well as factors of security instability in this sensitive state in Ghajar era. This study makes an attempt to explain reasons and factors behind the rebellion as well as the reasons for selecting Asef al-Dawlah Shirazi in the province of Khorasan via a descriptive-analytic method and by utilizing the sources and the printed documents. The findings of this study indicated that the reliability, competence, apprenticeship, and organizational capability of Asif al-Dawlah, and also his loyalty to the Qajar dynasty played important role in his governance of the Khorasan. Despite some of his valuable political, cultural, and developmental actions of Asif al-Dawlah in Khorasan, a number of movements, conspiracies, avarice, unbridle demands of the power branches, and his politics and severity, such as: the exile of "Sarache" people, as well as the compulsory withdrawal of Abu al-ghasem-e khan ghara'i in the holy shrine of Razavi, caused the rebellion of the Mashhad and his deposal from Khorasan.
Keywords: Badrakhan Household, Asif al-Dawlah, Khorasan, Rebellion