بینش و روش در تاریخ‌نگاری سیفی هروی

نوع مقاله : جغرافیای تاریخی خراسان بزرگ

نویسنده

فارغ التحصیل دکترای تاریخ ایران بعد از اسلام دانشگاه تبریز

چکیده

خراسان از جمله ایالات مهم ایران در عهد مغول و ایلخانی بوده است. تاریخ‌نامه هرات مهمترین و یگانه اثر تاریخ محلی خراسان در عصر مغول و ایلخانی می‌باشد که توسط سیفی هروی در هرات در دربار ملوک کرت (حکومت 643- 783 هـ) به نگارش در آمده است. این اثر برای نگارش تاریخ سیاسی و به ویژه اجتماعی خراسان در عصر مذکور از منابع اصلی و دست اول محسوب می‌شود. در این مقاله با روش توصیفی- روایی و تحلیلی به بررسی بینش و روش حاکم بر تاریخ‌نگاری سیفی هروی پرداخته شده است و در نهایت این نتیجه حاصل شد که در نظام فکری و در بینش تاریخ‌نگاری سیفی‌هروی هدف از پرداختن به تاریخ فایده‌مندی برای آیندگان و تنبیه و آگاهی بخشی برای نخبگان حاکم بر جامعه به طور خاص و برای عوام به طور عام می‌باشد. از لحاظ روش‌شناسی تاریخی نیز روش وی تلفیقی از سنت تاریخ‌نگاری روائی و تعلیلی می‌باشد که برای تبیین وقایع تاریخی به ذکر مستندات تاریخی می‌پردازد و با استفاده از جرح و تعدیل داده‌های تاریخی متنوع، دست به گزینش می‌زند تا به حقیقت تاریخی دست یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Insights and Method in the Historiography of Seyfi Heravi

چکیده [English]

Khorasan was one of the most important states of Iran during the Mongol and Ilkhani times. The history of Herat is the most important and unique work of the local history of Khorasan in the Mughal and Ilkhani era, written by Seyfi Heravi in Herat at the Maluku Korte court (rule 643-783).This work is considered to be the first and foremost source for writing the political and social history of Khorasan in the aforementioned era. In this article, through the descriptive-narrative and analytical method, the insight and method of ruling on Seyfi Heravi historiography has been studied. Finally, the result was obtained in the intellectual system and in the context of the historiography of Seyfi, the aim is to address the benefit of the future to those who are believers, and to punish and inform the elites of the ruling community in a particular way and for the public in general. In terms of historical methodology, his method is also a combination of a narrative and historiography that refers to historical documentation for the purpose of explaining historical events and by using various historical data, he chooses to reach the historical truth.