پنجاهمین شماره فصلنامه علمی «پژوهشنامه خراسان بزرگ» (دوره 14شماره 50: بهار 1402) منتشر شد.

پنجاهمین شماره فصلنامه خراسان بزرگ با صفحه بندی و قالب جدید در صفحات مقالات در اردیبهشت 1402 منتشر شد.