پژوهشنامه خراسان بزرگ در پایگاه ICI (Copernicus) سال 2021 نمایه شد.

پژوهشنامه خراسان بزرگ در پایگاه ICI (Copernicus) سال 2021 نمایه شد.

پژوهشنامه خراسان بزرگ، ضمن طی کردن موفقیت آمیز مراحل ارزیابی در پایگاه ICI (Copernicus) برای سال 2021 در این پایگاه نمایه شده است. نمایه کوپرنیکس، یکی از نمایه‌های معتبر بین‌المللی است که مجلات را بر اساس شاخص هایی همچون محتوای دقیق و کامل انگلیسی وب سایت، چاپ منظم شماره‌های پیشین مجله، سیاست های مدیریت اخلاق نوشتاری و تنوع جغرافیایی هیئت تحریریه مجله ارزیابی می‌کند‌. همچنین بر اساس اطلاعات ارائه شده در مراحل  ارزیابی و تجزیه و تحلیل شماره های مجله در سال 2021، کارشناسان این پایگاه، ارزش شاخص کوپرنیک ICV مجله را 65/82 محاسبه کرده اند. شایان ذکر است که ایندکس کوپرنیکس، یک موسسه بسیار قدیمی، مشهور و معتبر بین المللی در کشور لهستان است که اغلب پژوهشگران آن را به عنوان یک سرویس نمایه کننده تولیدات علمی، همسان با ISI و یا Scopus می شناسند.