دوره و شماره: دوره 14، شماره 52، آذر 1402 
بررسی تطبیقی مصاحف قرآنی مکاتب شیراز و هرات در دوره‌های تیموری و صفوی

صفحه 81-94

10.22034/jgk.2023.334012.1038

حسن علی فریدونی؛ فهیمه باب الحوائجی؛ حبیب الله عظیمی؛ زهرا اباذری