دوره و شماره: دوره 10، شماره 35، شهریور 1398 
فعالیت تجارت‌خانه‌های آلمانی در مشهد (1344-1322ق)

صفحه 36-21

جلیل قصابی گزکوه؛ هادی وکیلی؛ یوسف متولی حقیقی


نظریه اشاعه فرهنگی و تحول مراسم آیینی و سوگواری در دوره قاجار (با تأکید بر مشهد)

صفحه 72-57

علی روحانی قوچانی؛ شهرزاد ساسانپور؛ حسین آبادیان؛ منیره کاظمی راشد