دوره و شماره: دوره 10، شماره 34، فروردین 1398 
نقش استراتژی توسعه شهری در جمعیت‌پذیری حاشیه شهر مشهد

صفحه 50-33

هادی سلیمانی مقدم؛ سعید پرندآور؛ جواد فرهادی