دوره و شماره: دوره 7، شماره 23، شهریور 1395 
بررسی وارزیابی سیاست‌های تأمین مسکن در بافت‌های فرسوده نمونه موردی: محله آبکوه مشهد

صفحه 27-44

قاسم فیضی چشمه گلی؛ غلامرضا لطیفی؛ راحله با جلال؛ عبدالباسط سلطانراده