دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، بهمن 1395 
مطالعه تطبیقی طرح و نقش در فرش‌ های محرابی دوره صفویه و قاجار

صفحه 51-72

محمدامین حاجی زاده؛ علی رضا خواجه احمد عطاری؛ مریم عظیمی نژاد