نقش‌آفرینی عناصر کالبدی هویت بخش در تجدید حیات بافتهای تاریخی - فرسوده شهری (مطالعه موردی: محور تاریخی ارگ در شهر مشهد)

نوع مقاله : تاریخ شهرسازی خراسان بزرگ

نویسندگان

Array

چکیده

امروزه اضمحلال تدریجی ساختار و عناصر هویت بخش بافت‌های تاریخی- فرسوده شهرهای بزرگ ایران، در کنار ناکارآمدی کارکردی، نارسایی عملکردی و معضلات فرهنگی-اجتماعی در این قبیل بافت ها، به چالشی مهم در برنامه ریزی و مدیریت این گونه شهرها بدل شد‌‌ه‌است. محور ارگ در مرکز کلانشهر مشهد، در شمار محورهای تاریخی شهری است که طی سال‌های اخیر با ظهور الگوواره‌های معماری-شهرسازی نامتوازن با ساختار فرهنگی- تاریخی محور، نابودی و تخریب تدریجی عناصر هویتمند، شکل‌گیری منظری منقطع از تاریخ، فرهنگ و هویت ایرانی اسلامی موجود، کمبود خدمات عمومی، به کاهش مخاطب‌پذیری این بافت منجر شد‌‌ه‌است. از این رو هدف پژوهش حاضر کشف ظرفیت نقش‌آفرینی عناصر کالبدی هویت‌ساز در بازآفرینی بافت فرسوده-تاریخی محور ارگ مشهد ‌می‌باشد. روش تحقیق در این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای-کاربردی و از منظر طرح تحقیق، تحلیلی- توصیفی است. ابزار گردآوری اطلاعات این مقاله مصاحبه، پرسشنامه و مطالعات اسنادی و کتابخانه‌ای را دربر میگیرد. بدین منظور برای مراجعه به آراء استفاده کنندگان از فضا حجم نمونه آماری برمبنای فرمول کوکران درحدود 100 نفر درنظر گرفته شده و تجزیه و تحلیل داده‌ها با تحلیل فی و کرایمر صورت پذیرفته‌است. یافته‌های این پژوهش حاکی از وجود ارتباط معنادار عناصر هویتمند کالبدی در محور ارگ و مصادیق آن با عواملی از قبیل محل تولد فرد (با ضریب همبستگی: 13/0 )، مدت سکونت یا کار در محدوده (با ضریب همبستگی: 0. 008 )، رنگ (با ضریب همبستگی: 011/0)، ارتفاع ساختمان (باضریب همبستگی: 0. 005 )، نما (با ضریب همبستگی: 0. 0001 )، کفسازی (با ضریب همبستگی: 0. 016)، وضعیت روشنایی در شب (باضریب همبستگی: 0. 031 ) و فضای سبز (با ضریب همبستگی: 0. 029) ‌می‌باشد. این تحقیق نشان داد طراحی و یا ارتقاء کیفیت عناصر کالبدی یادشده درمحور می‌تواند علاوه بر زمینه سازی برای احیاء هویت، خاطره وتاریخ محور ارگ، به معاصرسازی و تأمین نیازهای جدید شهروندان و بازآفرینی منطبق برگذشته و حال نیز بیانجامد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Contribution of Physical Identifying Elements in Revitalization of Urban Historical-Deteriorated Texture (Case Study: Arg Street in Mashhad)

چکیده [English]

Abstract
Nowadays, the gradual destruction of identifiable elements and structure of urban historical-deteriorated texture as well as functional inefficiency, dysfunction and cultural- social problem have become major challenges in planning and management of cities. Arg street, which is located in downtown Mashhad, have several problems that people are not interested in using this urban texture such as rise of architectural and urban models which are different from the calture and history of the street, gradual destruction of identifiable elements s, lack of facilities, formation of places without considering current history and calture as well as Islamic Persian identity. The aim of this essay is to investigate the role of physical elements of identity in revitalization of Arg street urban historical-deteriorated texture. Development-Application methods with Analysis–Descriptive frameworks as well as interview, questionnaire and library studies are used in this article in order to data collection. Sample size of 100 person specified based on Cochran's formula, following which Information processing is performed through Crosstab (Phi and Cramer's V) analysis. According to the studies, some correlations exist between physical identifiable elements of Arg street and it’s samples with other criterias like Place of birth (with a correlation coefficient of 0. 013), Duration of residence or work (with a correlation coefficient of 0. 008),Colour (with a correlation coefficient of 0. 011), Building height (with a correlation coefficient of 0. 005), Building façade (with a correlation coefficient of 0. 0001), Passway (with a correlation coefficient of 0. 016), Lighting at night (with a correlation coefficient of 0. 031) and Green Space (with a correlation coefficient of 0. 029). The results show that design or quality improvement of the mentioned physical factors in Arg street can prepare the situation for recreating identity, memory and history of Arg street as well as fulfiling new needs of citizens and revitalization according to past and current situation.

Keywords: Revitalization, Physical identity, Historical-deteriorated texture, Arg Street, Mashhad.