ارزیابی ارتباط بین زیست پذیری و تاب‌آوری در محلات کلان‌شهر مشهد

نوع مقاله : تاریخ شهرسازی خراسان بزرگ

نویسندگان

1 استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران

2 مشاور مرکز مطالعات شورای فرهنگ عمومی استان خراسان رضوی و مدرس دانشگاه فردسی مشهد

چکیده

امروزه توجه به مبحث تاب آوری به منظور کاهش خطرات و خسارات ناشی از سوانح طبیعی به منظور افزایش سطح زیست‌پذیری شهرها مورد توجه جدی مسئولان و دست‌اندرکاران مسائل شهری قرار گرفته است. براین اساس، در این پژوهش ضمن سنجش تاب آوری و زیست پذیری شهری در محلات کلان شهر مشهد به بررسی ارتباط بین تاب آوری و زیست پذیری پرداخته شده است. بدین منظور ابتدا شاخص‌های مؤثر در تاب آوری و زیست پذیری شهری شناسایی و تعریف عملیاتی شدند. سپس با تعیین محلات نمونه و با استفاده از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز جمع آوری گردید. در مرحله بعد با استفاده از روش آنتروپی شانون و روش تصمیم گیری چند معیاره VIKOR محلات مورد مطالعه مورد اولویت بندی قرار گرفتند. در نهایت با استفاده از آزمون آماری همبستگی پیرسون ارتباط بین تاب آوری و زیست پذیری شهری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که از نظر زیست پذیری شاخص مسکن با وزن 285/0 و شاخص حمل و نقل با وزن 212/0 به ترتیب دارای بیشترین و کم‌ترین اهمیت و از نظر تاب آوری شاخص دانش در بعد اجتماعی با وزن 226/0 و شاخص توانایی بازگشت در بعد اقتصادی با وزن 011/0 به ترتیب کمترین و بیشترین وزن را دارا هستند. نتایج حاصل از تکنیک وایکور نیز نشان داد که محله شریف با میزان شاخص وایکور 000/0 از نظر تاب آوری و زیست پذیری رتبه اول را دارا می‌باشد و محله نیزه با میزان شاخص وایکور 1 از نظر تاب آوری و با میزان شاخص وایکور 867/0 از نظر زیست پذیری در وضعیت نامناسبی از نظر تاب آوری و زیست پذیری قرار دارد. همچنین نتایج حاصل از آزمون همبستگی نشان داد که بین تاب آوری و زیست پذیری شهری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

عنوان مقاله [English]

Evaluate the relationship between viability and resilience in the neighborhoods metropolitan Mashhad

چکیده [English]

Abstract
Particular attention is paid to the topic of resilience to reduce risks and losses caused by natural disasters. In order to increase the viability of cities and authorities responsible for urban issues has been seriously. Accordingly, in this study, measuring resiliency and livability in the city of Mashhad metropolitan areas to assess the relationship between resilience and viability has been for this purpose, effective measures to identify and define operational resilience and viability of the city were. Then set the sample localities and using the required data were collected through a survey and questionnaire. Then, using the Shannon entropy and multi-criteria decision VIKOR the study areas were prioritized. Finally, using Pearson's correlation coefficient correlation between urban resilience and viability were examined. The results showed that in terms of viability, weighing 0.285 and Housing Index, transport index with the highest and lowest 0.212 weight and importance of the social dimension of resilience index and weighing 0.226 back in the economic affordability index with the lowest and highest weight have the weight of 0.011. The results also showed that the technique Vikor Sharif neighborhood vikor index of 0.000 in terms of resiliency and livability of the first rank, and therefore Spear neighborhood with vikor 1 of resiliency index and the index vikor 0.867 in terms of viability at a disadvantage in terms of the resilience and viability. The results of correlation analysis showed a significant positive relationship between resiliency and livability of a city there.

Keywords: Viability, Resiliency, Vikor, Mashhad.