نقش و جایگاه حرم مطهر رضوی در شکل گیری و تکامل حیات شهری مشهد الرضا

نوع مقاله : تاریخ شهرسازی خراسان بزرگ

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه باستانشناسی دانشگاه بیرجند

2 عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند

3 کارشناس ارشد دانشگاه بیرجند

چکیده

    مهمترین  عامل پیدایش و گسترش  شهر مشهد را باید در وجود بارگاه مطهر حضرت رضا (ع) جستجو نمود . با به شهادت رسیدن امام (ع)در سال 203  هجری قمری و دفن حضرت در باغ سناباد توس و ایجاد بقعه ای کوچک ،فرایند توسعه کالبدی –فضایی حرم مطهر و به تبع آن مشهد الرضا  در طی ادوارمختلف تاریخی فراهم گردید و  به تدریج تولد شهری عظیم را در درون روستایی کوچک دریافت و بویژه از دوره صفویه به بعد شهر مشهد در پرتو نقش مذهبی و سیاسی خود در تمام زمینه های اقتصادی، سیاسی ،ارتباطی،خدماتی ،علمی و فرهنگی با شتاب رو به توسعه نهاد . از آن جاییکه هدف از پژوهش حاضر شناخت و بررسی تاریخ شکل گیری و روند تحول و گسترش شهر مشهد، در نتیجه نقش موثر و بنیادین بارگاه رضوی می باشد، روش پژوهش منطبق بر روش توصیفی- تحلیلی و به صورت مطالعه ی اسنادی و کتابخانه ای است.      نوشتار حاضر بر آن است تا با استناد به قرائن تاریخی، بیان نماید  مشهد الرضا در مسیر تکامل خویش در عصر صفوی و پایتختی آن در دوره زمامداران نادری و شکوفایی نسبی آن در طول سلطنت قاجار ،از ابتدای شکل گیری تا به امروز موجودیت خویش را مدیون وجود بارگاه رضوی است.

عنوان مقاله [English]

The Role and Status of the Razavi Holy Shrine in the Formation and Development of Urban Life ofMashhad al-Reza

چکیده [English]

Abstract
The most important factor contributing to the formation and development of Mashhad City can be considered to be the presence of the Holy Shrine of Imam Reza (PBUH). Following the martyrdom of Imam Reza (PBUH) in 203 AH and his burial in Sanabad Garden, Tousand construction of a small monument, the process of physical-spatial development of theHoly Shrine and consequently,Mashhad al-Reza during various historical periods began and gradually led to formation of a huge city within a small village and especially, since the Safavid era, Mashhad City, due to its political and religious role, increasingly developed in all the economic, political, communicative, service, scientific and cultural aspects. Since the aim of the present research is to identify and study the history of formation and the process of evolution and development ofMashhad City as a result of the influential and fundamental role ofthe Razavi Holy Shrine, the research method is descriptive/analytic and this research is a documentary and library research.
Based on historical evidence, this paper seeks to explain thatMashhad al-Reza, throughout its development during the Safavid era and being the capital city during the reign of Nader Shah and its relative prosperity during the Qajar era, since its formation up to this day, has owed its existence to the presence ofthe Razavi Holy Shrine.

Keywords: Razavi Holy Shrine, Mashhad al-Reza, Imam Reza (PBUH), Nowghan, Sanabad.