بررسی وارزیابی سیاست‌های تأمین مسکن در بافت‌های فرسوده نمونه موردی: محله آبکوه مشهد

نوع مقاله : تاریخ شهرسازی خراسان بزرگ

نویسندگان

1 سرپرست گروه تحقیقاتی فراشهرپژوهان دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)

2 عضوهیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری

چکیده

برنامه‌ریزان‌شهری همواره درپی دستیابی به سیاست‌های بهینه الگو‌های‌سکونتی در بافت‌های فرسوده‌شهری بوده و هستند؛ سیاست‌هایی که ضامن بقای سنت‌ها و فرهنگ‌های پیشین سکونتی دراین بافت‌ها بوده و همچنین پذیرای الگوهای مدرن باشد. براین اساس سیاست‌های بسیاری به اجرا رسیده‌است، ولی هرکدام از این سیاست‌ها، شامل نقاط قوت و ضعف‌هایی بوده‌اند که با توجه به ارگانیک بودن این بافت‌ها و همچنین برخورداری از ابعاد اجتماعی،کالبدی و...، دارای شدت وضعف در فرایند عملکردی خود می‌باشند. عنوان "بافت فرسوده"، خود گویای بار معنایی عمیق در ابعاد مختلف برفضای‌حاکم برآن‌می‌باشد، فضایی‌که شامل بافت‌های‌ریزدانه، شبکه‌زیرساختی ضعیف،کاربری‌های ناسازگار، فضاهای‌کیفی نازل‌ می‌باشند. بر این اساس اصلاح و بهبود وضعیت مسکن و فضاهای مسکونی دراین بافت‌ها، ناگزیر از بکاربردن سیاست‌های مقابله‌ای خواهد بود؛ سیاست‌هایی که تحولی در ساختار شکلی و روانی این بافت‌ها پدید آورده و دارای کمترین پیامدهای منفی در فرایند مداخله از وضع موجود به مطلوب باشند. پژوهش توصیفی حاضر قصد دارد بار روش کیفی به ارزیابی این سیاست ها دربافت فرسوده پرداخته و به مناسب ترین سیاست برای تأمین مسکن در محله آبکوه بپردازد. نتایج نشان می‌دهدکه، سیاست بهسازی شهری در مجموع نقاط قوت‌وفرصت شامل40امتیاز مثبت و نقاط ضعف و تهدید‌های آن شامل27امتیاز منفی می‌باشد که در بین سایر سیاست‌های تأمین مسکن از قابلیت بالاتری در جهت تأمین مسکن محله آبکوه برخورداراست

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review and Evaluation Policies of Provide Housing In Erode Section )Case Study: Ab-Kooh Neighbourhood, Mashhad(

چکیده [English]

Abstract
Urban planners are always seeking optimal policies of residential patterns in urban Erode Section; Policies that guarantee the old traditions and cultures residing in these areas and is also open to modern patterns. Accordingly, many policies have been implemented, Each one of these policies, has included strengths and weaknesses that due to the organic nature of the tissues and also the social, physical, etc., have their own strength and weaknesses in the performance process. As "Erode Section ", speaks for itself deep meaning in various aspects of its atmosphere, an atmosphere which contains fine textures, poor infrastructure network, incompatible land uses, spaces with low quality. Accordingly, the improvement of housing and residential spaces in the tissues will be forced to apply coping policies; policies that changes in tissue structure, and created psychological intervention process with minimum negative consequences of the status quo to be desired. Qualitative descriptive study is intended to evaluate the most appropriate policies in the context of aging and to pay best policy to provide housing in the Ab-kooh region. The results show that, overall urban development policy strengths and weaknesses and the opportunities and threats it contains 40 positive points, including 27 negative points are that the other housing policies of higher capacity in order to provide housing neighborhood Ab-kooh region.

Keywords: Housing, Erode Section, Policies Of Provide Housing, Swot Analysis.