سنجش کیفیت واحدهای مسکونی با استفاده از روش ویکور (نمونه موردی: شهر مشهد)

نوع مقاله : تاریخ شهرسازی خراسان بزرگ

نویسندگان

Array

چکیده

از آغاز مسئله شدن پدیده شهر، مسکن و کیفیت آن را می توان مهمترین موضوع مورد علاقه محققان این  حوزه  دانست.  کوتاه  نظری  بر  این  تحقیقات  نشان  می  دهد،  یکی  از  عناصر  اصلی  آنها  برشمردن شاخصهای مسکن مناسب و یا نامناسب می باشد. البته این شاخصهابا توجه به تعریف مسکن در دوره هایمختلف  متفاوت  بوده  اند.کیفیت  واحد  های  مسکونی  از  جمله  اطلاعات  پیش  نیاز  در  بسیاریفعالیت  هایآمایشی–عمرانیشهر  میباشد.  به  همین  منظور  این  شاخص  بر  مبنایداده  هایسرشماریعمومی  سال2934و  در  محدوده  رسمیشهر  مشهد  بررسیگردید.علاوه  بر  آن  در  این پژوهش به بررسیو سنجش عوامل موثر در کیفیت واحد هایمسکونیپرداخته ایم. برایدستیابیبه این هدف ،22شاخص کالبدی به کمک نرم افزارهای Excelو ARCGISپردازش آماری و نقشه سازیشده  اند.  نوع  تحقیق  از  لحاظ  هدف،  کاربردیو  روش  تحقیق  آن  توصیفی-تحلیلیاست. همچنین شیوه گردآوریداده ها اسنادیاست.این بررسیبه نوعی، تصمیم گیریدر مورد قرار دادن بخشیاز واحدهایمسکونیدر یک طبقه خاص میباشد. به همین جهت از روش ویکور(از روشهایتصمیم  گیریچند  معیاره)استفاده  شده  است.نتایج  بدست  آمده  بیانگر  آن  است  که  19درصد  از واحدهای  مسکونی  در  وضعیت  مناسب  و  21درصد  در  وضعیت  نامناسب  می  باشند،  که  مسئولیت مدیریت  شهری  در  مرمت  شهری  را  سنگین  می  کند.  بخش  قابل  توجهی  از  واحدهای  مسکونی نامناسب  در  مرکز  تاریخی،  شمالشرق  و  شمالغرب  شهر  قرار  دارند.  بررسی  متغییرها  نشان  می  دهد سالخوردگی،  تعداد  اتاق  در  اختیار  خانوار  ونوع  مصالح،اصلیترین  عوامل  موثر  در  کیفیت  واحدهای مسکونی مورد مطالعه می باشد

عنوان مقاله [English]

Measuring of Housing units quality With the VIKOR (Case Study: The City of Mashhad)

چکیده [English]

Abstract
Since the beginning of the problem of the city, housing and quality of them, can be seen as the most important issue of interest to researchers in this field. Short viewin studies show, one of the main elements of them is enumerating appropriate or inappropriate housing indicators. Of course, these indicators with regard to the definition of housing in different periods have been different. Quality of residential units, including the information necessary in many logistics activities- the city's development. Due this index, based on 1390census data and official city of Mashhad were studied.In addition, in this study, assessment risk of effective factors in the quality of residential units. To achieve this goal, 11physical parameters, using by Excel and ARC GIS software, statistical processing and maping. Type of research is applied and research method is analytical. And the documentary is a method of data collection. This kind of research is a way, decisioning to lay part of the housing units in a special category. Therefore VIKOR (method of multi criteria decision-making) is used. Considered indicators show that 53 percent of the housing units are in good condition and 12percent in bad situation, which has claimed responsibel of city management in urban restoration. A considerable portion of inadequate housing units located in the center and historic city, and north-east and north-west of the city.Variables survey shows, age, number of room that belong to family and type of material are effective factors in the quality of housing units, in this study.

Key words: City of Mashhad, Housing, quality of Household Units, Multi Criteria Decision-Making, VIKOR