شناسائی و رتبه بندی عوامل رفاهی موثر در گردشگری مذهبی شهر مشهد با استفاده ازتکنیک های تصمیم گیری چند معیاره (AHP)

نوع مقاله : تاریخ شهرسازی خراسان بزرگ

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه امام رضا علیه السلام

2 سمنان - بلوار شهید صدیقی (بلوار شورا) - فرعی سوم - ساختمان غدیر - طبقه اول - واحد یک

چکیده

شناخت عوامل رفاهی موثر در گردشگری مذهبی در شهر مشهد به مدیران در جهت سیاستگذاری و برنامه ریزی در جهت ارتقاء این عوامل یاری می رساند. لذا هدف پژوهش حاضر شناسائی و رتبه بندی عوامل رفاهی موثر در گردشگری مذهبی با استفاده ازتکنیک های تصمیم گیری چند معیاره (AHP) در مشهد مقدس است، که از حیث هدف کاربردی و حیث ماهیت در حوزه تحقیقات توصیفی می باشد. جامعه آماری این پژوهش خبرگان و کارشناسان حوزه گردشگری مذهبی بوده که تعداد آنها 9 نفر است. نمونه آماری به صورت هدفمند انتخاب شده و ابزار گردآوری داده ها مصاحبه از نوع نیمه ساختاریافته بوده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در بخش شناسایی عوامل از تحلیل محتوای مصاحبه ها و جهت رتبه بندی عوامل از روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی AHP  استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش  نشان داد که عوامل محیطی (اسکان، حمل و نقل و تغذیه)، عوامل فرهنگی ( اطلاع رسانی و تبلیغات، آموزش، اوقات فراغت و برگزاری تورهای ارزان قیمت) و عوامل اجتماعی (بیمه حوادث و درمان، امنیت، راهنمای زائر و مشارکت بخش خصوصی) از جمله عوامل موثر شناسایی شده در گردشگری مذهبی می باشد. در بخش اولویت بندی عوامل موثرترین عامل رفاهی موثر بر گردشگری مذهبی به ترتیب عامل محیطی، فرهنگی و اجتماعی است.

عنوان مقاله [English]

Identify and Rank the Factors Influencing the Welfare of Religious Tourism in Mashhad Using Multi-Criteria Decision-Making Techniques (AHP)

چکیده [English]

Abstract
Religious tourism, one of the oldest and most lucrative tourism past and present, around the world, dating back to the history of religious culture is.Understanding the factors influencing the welfare of religious tourism in the city of Mashhad to managers for planning helps to improve these factors. The aim of this study is to identify and rank the factors affecting welfare tourism, using multiple criteria decision making techniques (AHP) is in the holy city of Mashhad. Study in terms of purpose and terms are descriptive in nature. The population of this research are experts and experts in tourism, the number of which 9 people. The sample was purposefully selected and semi-structured interview was used for collecting data. To analyze the data to identify the content analysis of the interviews and to rank the factors using AHP is hierarchical analysis. The results have shown that environmental factors (accommodation, transport and food), cultural issues (information and advertising, education, leisure and touring cheap) and social factors (insurance and medical care, security, guide Pilgrim and participation of the private sector), including the risk factors identified in religious tourism. Prioritize the welfare of the most effective factors affecting tourism, to the environmental factors, cultural and social.

Keywords: Tourism, Environmental Factors, Cultural Factors, Social Factors, Hierarchical Analysis