مطالعه تطبیقی طرح و نقش در فرش‌ های محرابی دوره صفویه و قاجار

نوع مقاله : تاریخ هنر خراسان بزرگ

نویسندگان

1 اصفهان- خیابان حکیم- روبروی مسجد حکیم- دانشکده صنایع دستی

2 مشهد بلوار فردوسی خیابان رسالت 13. پلاک 301

چکیده

فرش ایرانی از دیرباز جلوه‌ ای از هنر و تمدن ایرانی و تجلی‌ گاه تخیلات و آفرینندگی هنرمند ایرانی بوده است. طرح محرابی از طرح‌ هایی است که ریشه در آیینی کهن و باستانی دارد، خصوصاً پس از اسلام مورد توجه قرار گرفته است. نقشه محرابی در ایران به شکل‌ های مختلف بافته‌ شده و درون آن را به صدها طریق آراسته‌ اند. مضمون در خلق قالی‌ های محرابی به‌ عنوان یک هنر سنتی-آیینی، علی‌ رغم سبک‌ های مختلف اجرا، همواره ثابت است، از طرفی آرایه‌ ها و تزئینات که مؤلفه‌ های لازم و اصلی طرح محرابی محسوب می‌ شوند باعث تنوع و بروز گونه‌ های متفاوت در این طرح شده‌ اند. بررسی ویژگی‌ های طرح محرابی، خصوصاً در دوره صفویه و قاجار از اهداف اصلی این پژوهش است. و بر این اساس پرسش‌ های زیر مطرح است؛- ویژگی‌ های ساختاری طرح فرش محرابی دوره صفویه و قاجار چیست؟- آیا می‌ توان معیارهای مشترک و متفاوتی از نظر طرح و نقش برای فرش‌ های محرابی صفوی و قاجار تعریف کرد؟این مقاله به تحلیل و تطبیق ساختار طرح در فرش‌ های محرابی دوره‌ های صفوی و قاجار و شناخت وجوه اشتراک و افتراق این طرح در دو دوره مذکور پرداخته و از این رهگذر تغییراتی که در طرح محرابی به وجود آمده را بررسی کرده است. این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی بوده و گردآوری مطالب به صورت کتابخانه‌ ای صورت گرفته است. بر اساس نتایج پژوهش مشخص شد که به‌ طورکلی ویژگی فرش‌ های محرابی دوره صفویه، متأثر از هنر فرش‌ بافی این دوران است و چهارچوب کلی هنر فرش‌ بافی دوره صفوی حفظ شده است. پس از دوره صفویه نیز، در دوره قاجار بافت فرش محرابی‌ با حفظ کلی ساختار فرش‌ های محرابی صفوی ادامه یافت. تطبیق و مقایسه طرح‌ های محرابی دوره صفوی و قاجار نشان از تنوع بیشتر در طرح، فرم و نقوش تکمیلی متن فرش‌ های محرابی قاجار دارد.  همچنین در دوره قاجار گرایش جدید طبیعت‌ گرایی، در طرح‌ پردازی فرش نیز منجر به بروز مضامین تازه و نقش‌ مایه‌ های متنوع در فرش ایران شد و تنوع طرح محرابی در این دوران را رقم زد.

عنوان مقاله [English]

Comparative Study of the Design and Pattern in Prayer Carpets of Safavid and Qajar Periods

چکیده [English]

Since a long time ago, the Iranian carpet has been considered as a manifestation of the Iranian art and civilization and a display of Persian artists’ imaginations and creativity. Prayer design is among the designs originated in an old and ancient tradition which has been particularly considered after Islam. In Iran, prayer design has been woven in different forms and inside the main design has been ornamented in many different manners. The theme in creation of prayer carpets, as a ritual-traditional art, has been always invariant, despite various implementation styles; on the other hand, ornaments and embellishments which are considered as the primary and necessary elements of prayer design have caused the diversity and emergence of various types in this design.
The present research is a descriptive-analytical study and the data have been collected using a library method. According to the results obtained from the present research, it was identified that characteristics of the Safavid prayer carpets have been generally influenced by the art of carpet weaving during this period, and the general framework of the Safavid art of carpet weaving has been preserved. Also, after the Safavid era, during the Qajar period, weaving of prayer carpets was still continued while preserving the general structure of the Safavid prayer carpets. Comparison and contrast of prayer designs during the Safavid and Qajar periods indicate further diversity in supplementary designs, forms, and patters in the context of Qajar prayer carpets. Moreover, during the Qajar dynasty, new naturalistic trends in carpet designing led in emergence of new themes and diverse motifs in Iranian carpets and resulted in a diversity of prayer designs during this era.
Objectives: 1. Identification of Safavid and Qajar prayer carpets and study of their structural elements and motifs.
2. Analyzing and comparing the design structure in prayer carpets of the Safavid and Qajar periods.
Research questions: 1. How are the designs and patterns of prayer carpets during two periods of Safavid and Qajar?
2. Can common and different criteria be defined for Safavid and Qajar prayer carpets in terms of design and pattern?