سیر تداوم مفهوم عدل و امامت در نقوش تزیینی معماری دوره تیموری و صفوی؛ با تأکید بر نقوش مسجد گوهرشاد مشهد و مسجد امام اصفهان

نوع مقاله : تاریخ هنر خراسان بزرگ

نویسندگان

چکیده

عدل و امامت نزد شیعیان، دو اصل از اصول جهان‌ بینی اسلامی به شمار می‌ روند که در پس هر نقش تزیینی نهفته است. ارزش نمود این دو اصل در نقوش تزیینی معماری، از دوره تیموریان به بعد بیشتر به چشم می‌ آید. مقاله حاضر بر آن است تا به بررسی تطبیقی مفاهیم شیعی در نقوش تزیینی در مسجد گوهرشاد مشهد از دوره تیموری و مسجد امام اصفهان از دوره صفوی بپردازد و سعی دارد وجود مفاهیم عدالت و امامت را در محتوای انواع نقوش تزیینی نمایان سازد.بر اساس همین هدف، سؤالات اصلی به شرح زیر مطرح می‌ شوند:- نقوش تزیینی در دوره تیموری و صفوی دارای چه مفاهیم مذهبی و به‌ ویژه شیعی هستند؟- آیا مفاهیم شیعی نقوش تزیینی در معماری دوره صفوی ادامه‌ دهنده همان مفاهیمِ دوره تیموری هستند؟تحقیق انجام شده مبتنی بر مطالعات اسنادی و میدانی است. منابع مکتوب با استفاده از روش‌ های تحلیلی و تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته‌ اند. در مطالعات میدانی، شکل و محل و مفاهیم نقوش و کتیبه‌ های دو مسجد به صورت تطبیقی و توصیفی بررسی شده‌ اند. نتایج نشان می‌ دهند که از روی شکل نقوش می‌ توان به مفاهیم مذهبی نهفته در آن‌ها راهی جست. بنابراین اگرچه نقوش تزیینی همواره نشان‌ دهنده اصول جهان‌ بینی اسلامی هستند اما به طور مشخص، بهره‌ گیری از آیات قرآنی، احادیث و ادعیه در باب عدالت و امامت در کتیبه‌ های مسجد گوهرشاد نشان از حمایت از عقاید شیعی توسط حاکمان تیموری دارد، و حاکمان صفوی نیز بر اساس مذهب رسمی، حمایت از این عقاید را وظیفه شرعی خود می‌ دانسته‌ اند.

عنوان مقاله [English]

The Continuation of the Conception of Justice and Imamate in the Timurid and Safavid Architectural Decorative Motifs, with an Emphasis on Motifs of Goharshad Mosque in Mashhad and Imam Mosque in Isfahan

چکیده [English]

According to the Shiite, Justice and Imamate are two of the pillars of Islamic anthology. These two are behind the secrets hidden in decorative motifs particularly in architecture. The value of Justice and Imamate in Islamic decorative motifs of Persian Architecture looks more to the eye after the Timurid period.
This research tried to depict the existence of Justice and Imamate concepts in the different decorative motifs including plant derived, geometric and inscriptions, focusing on the motifs of the Goharshad mosque in Mashad in Timurid era and comparing it to Imam Mosque in Isfahan during the Safavid period. The goal of the study is to investigate the Shiite notions in the decorative motifs of the Islamic Iranian architecture in Goharshad mosque, as a mosque commissioned by the sunnit and the existence of the same motifs in Imam mosque of Isfahan, as a mosque ruled by the Shiite. To achieve this goal, library and field studies have been conducted. Meanwhile, historical, analytical and comparative methods have been used as well.
The results demonstrate that the inscriptions had a considerable role in promoting Shiite beliefs in both Timurid and Safavid periods. Utilizing Quranic verses, prophetic traditions(Hadith) and supplications (prayers) on Justice and Imamate in the inscriptions of Goharshad mosque shows how Timurid Sunni rulers supported the Shiite beliefs and the Safavid rulers considered it a religious duty to support those beliefs.