دوره و شماره: دوره 11، شماره 39، شهریور 1399 
بررسی ماهیت تاریخی حسینیه نواب در بافت تاریخی شهر بیرجند

صفحه 99-85

مرضیه فاریابی؛ علی زارعی؛ حسن هاشمی زرج آباد؛ مفید شاطری