دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، بهمن 1399 
نهادینگی پزشکی نوین در مشهد (1344-1313ق)

صفحه 88-73

10.22034/jgk.2021.137980

عباس رخشانی؛ اردشیر اسدبگی؛ سید حسین رئیس السادات