سنجش مفهوم پایداری در معماری مسکونی منطقه خراسان (نمونه موردی: خانه های سنتی بشرویه)

نوع مقاله : تاریخ معماری خراسان بزرگ

نویسندگان

1 استادیار، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور، دزفول، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور، دزفول، ایران

چکیده

بررسی مفهوم پایداری یکی از مهم‌ترین محورهای تحقیقات حوزه معماری و شهرسازی در دهه­ های اخیر می­ باشد و سنجش کالبد بومی برمبنای شاخص ­های پایداری یکی از حوزه ­های شناخت ابنیه بر اساس این مفهوم است. بررسی معماری تاریخی و بومی بر اساس سنجه­ های پایداری از این ضرورت سرچشمه می­ گیرد که معماری بومی حاوی راهبردهایی زمینه­ گرا در ساخت است که می­ توان با اتکا به آن راهکارهایی نوین در معماری معاصر تدوین نمود. سه سنجه اصلی شامل مؤلفه فرهنگی-اجتماعی، همسازی با محیط و اقلیم و بهینگی اقتصادی هسته مفهومی معماری پایدار هستند. در این میان خراسان بزرگ حاوی میراث معماری باارزش تاریخی ازجمله خانه­ های سنتی می­ باشد. این پژوهش در پی درک اصول معماری پایدار در کالبد خانه­ های تاریخی بشرویه است. در این راستا، به بررسی عناصر معماری پایدار در دوازده بنای مسکونی متعلق به دوره ­های صفوی، قاجار و پهلوی در این شهر پرداخته می­ شود. به این منظور، روش تحقیق در این پژوهش به‌صورت ترکیبی از روش­های تفسیری-تاریخی در مرحله شناخت نمونه­ های موردی و روش تئوری زمینه‌ای در مرحله تدوین چارچوب نظری است و براساس استنتاج منطقی مؤلفه‌های پایداری در ابعاد کالبدی خانه­ های تاریخی بشرویه بررسی شود. اطلاعات بر اساس مطالعات کتابخانه­ای و میدانی مانند بازدید و حضور مستقیم محقق در محدوده موردمطالعه، گردآوری شده است. نتایج نشان می‌دهد مواردی از قبیل نوع بافت، نسبت فضای خالی و پر، شکل ایوان، میزان درونگرایی، عناصر ایجاد سایه و المان ­های سبز، جهت­ گیری عمومی ابنیه، نحوه ایجاد تهویه طبیعی، نوع انتخاب مصالح بومی در پایداری خانه­ های بشرویه تأثیرگذار بوده ­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Climate morphology of residential architecture in khorasan (Case study: the traditional houses of Boshroyeh)

چکیده [English]

Iran The examination of sustainability is a major part of architecturl research in recent years. The main stream of this kind of research is oriented to the traditional or historical architecture. Cultural-social factors, ecological and climate-oriented strategy and economical efficiency are the central core of sustainable architrcture. Thus, the concept of sustainability or any other concept contained in the literature should be interpreted in accordance with the customs of the country, so that it is possible for society and culture to understand it. This article seeks to understand the predominant principles of architecture in traditional-historical houses of Boshroyeh. These houses belong to three eras including Safavid, Gajarid and Pahlavid eras. The research method in this article is a combination of historical descriptive and the grounded theory methods. Data were collected by the individual observation and library method. The research was performed on six sustainability principles in the twelve case studies And the sustainable architecture elements in twelve houses were investigated. The authors tried to analyze the principles of architecture consistent with warm and dry climate in these case studies. The results showed that some issues such as context of the old part of city, the amount of vacant and occupied spaces, the shape of the porch, the enclousment, the presence of the shadow and green elements in yard and building façade, the method of natural ventilation, the method of vernacular materials, have been influential in sustainability of residential architecture of Boshroyeh.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sustainable Architecture
 • Residential Architecture
 • Great Khorasan
 • Boshroyeh
 1. احدنژاد محسن، و همکاران. (1398). »تحلیل فضایی شاخص‌های کیفیت مسکن در نواحی شهری با رویکرد مسکن پایدار (مورد پژوهی: شهر زنجان) ». توسعه پایدار محیط جغرافیایی.‎ سال اول، (شماره 2)، 32-16
 2. بابک، داریوش. (1389). انسان طبیعت معماری، تهران: علم و دانش.
 3. بزرگ­نیا، زهره. (1389)، »معماری و مسکن بشرویه«. معمار. (شماره 65)، 62-69
 4. بلوهری، ساقی، و همکاران. (1399). «آموزه‌هایی از معماری سنتی برای آینده معماری انرژی کارا در کشور». نقش جهان-مطالعات نظری و فناوری‌های نوین معماری و شهرسازی. (شماره 10)، 93-85.
 5. ذبیحی، حسین، و رضا شاکر اردکانی. (1391)، »گمانه­ای در تحول تاریخی شهر با بررسی سیماشناسی حیاط بناها با به‌کارگیری سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (نمونه موردی شهر تاریخی بشرویه)«. مطالعات شهر ایرانی اسلامی. (شماره 9)، 97-112
 6. ریاحی­ مقدم، ساشا. (1388). تعیین حریم بافت تاریخی بشرویه. بیرجند: سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی.
 7. زیاری، کرامت الله. (1396). »ارزیابی شاخص‌های کمّی و کیفی مسکن با رویکرد توسعۀ پایدار (مطالعۀ موردی: شهر سامان) «. پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری. (شماره 4)، 221-197.
 8. زیاری, کرامت الله, قاسمی قاسموند, عزت الله. (1395). »ارزیابی شاخص‌های کمّی و کیفی مسکن با رویکرد توسعۀ پایدار (مطالعۀ موردی: شهر سامان) «. پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری, 4(2), 197-221. doi: 10.22059/jurbangeo.2016.59160
 9. سینگری، محمد. (1387). »راهکارهای طراحی بناهای تبریز بر مبنای معماری پایدار«، اولین کنفرانس انرژی­های تجدیدپذیر. تاکستان: دانشگاه آزاد اسلامی.
 10. شاه آقبلاغی، و همکاران. (1395). »سنجش شاخص­های کیفیت محیط شهری (مطالعه موردی: مسکن مهر شهر سبزوار) ». مطالعات جغرافیایی مناطق خشک. (شماره 26)، 54-72
 11. کاویان، مجتبی، و غلامحسین غلامی. (1396). »کارخانه یا کار و خانه؛ بررسی مفهوم کار و تولید در شکل‌گیری خانه‌های تاریخی ایرانی در بشرویه«. معماری اقلیم گرم و خشک. (شماره 5)، 118-101.
 12. قبادیان، وحید. (1382). تحلیل اقلیمی ساختمان‌های سنتی ایران. تهران: دانشگاه تهران.
 13. قبادیان، وحید، و محمد فیض­مهدوی. (1382). طراحی اقلیمی. تهران: دانشگاه تهران.
 14. محمودی، محمدمهدی. (1388). توسعه مسکن همساز یا توسعه پایدار. تهران: دانشگاه تهران.
 15. مداحی سید مهدی، و غلامحسین معماریان. (1395). »تجزیه و تحلیل پیکره‌بندی فضایی خانه‌های بومی با رویکرد نحو فضا (نمونه موردی: شهر بُشرویه) « مسکن و محیط روستا. (شماره 156)، 66-49.
 16. مهدوی ­نژاد، محمدجواد، و کاوان جوانرودی. (1390). »مقایسه تطبیقی اثر جریان هوا بر دوگونۀ بادگیر یزدی و کرمانی». هنرهای زیبا. (شماره 4)، 80-69.
 17. نوذری، ناصره. (1393). »بررسی شاخص­های مسکن پایدار در شهرسازی و معماری پایدار ایرانی (نمونه موردی: محله 1-5 شهر بجنورد). « کانون ملی معماری همایش ملی معماری، عمران و توسعه ­ی نوین شهری. تبریز: اردیبهشت 1393
 18. Asadpour, A. )2015(. Sustainable pattern of desert architecture, architecture magazine) Vol 39)
 19. Bangwal, D., & Tiwari, P. (2019). Environmental design and awareness impact on organization image. Engineering, Construction and Architectural Management. (vol 22), 35-47.
 20. Bibri, S. E., & Krogstie, J. (2017). On the social shaping dimensions of smart sustainable cities: A study in science, technology, and society. Sustainable Cities and Society, (vol 29), 219-246.
 21. Charkas, M. (2020). EXPERIENTIAL LEARNING BASED BIOPHILIC DESIGN. Architecture and Planning Journal (APJ), 26 (vol 1), 4-12.
 22. D’Oca, S., Chen, C. F., Hong, T., & Belafi, Z. (2017). Synthesizing building physics with social psychology: An interdisciplinary framework for context and occupant behavior in office buildings. Energy research & social science, (vol 34), 240-251.
 23. Jalaei, F., Jalaei, F., & Mohammadi, S. (2020). An integrated BIM-LEED application to automate sustainable design assessment framework at the conceptual stage of building projects. Sustainable Cities and Society, (vol 53), 101979.
 24. Karizi, A. A., & Bezenjani, M. N. (2015). The impact of sustainable architecture patterns in optimizing energy consumption (Case Study: hot and dry climate). Environment Conservation Journal, (vol16), (Special Edition), 531-538.
 25. Loo, L. D., & Mahdavinejad, M. (2017). The concept of sustainability in contemporary architecture and its significant relationship with vernacular architecture of Iran. Journal of Sustainable Development, 10(vol 1), 25-35
 26. Nguyen, A. T., Truong, N. S. H., Rockwood, D., & Le, A. D. T. (2019). Studies on sustainable features of vernacular architecture in different regions across the world: A comprehensive synthesis and evaluation. Frontiers of Architectural Research, 8 (vol 4), 535-548.
 27. Taylor, L., & Hochuli, D. F. (2017). Defining greenspace: Multiple uses across multiple disciplines. Landscape and Urban Planning, (vol 158), 25-38.
 28. Wamsler, C., & Brink, E. (2018). Mindsets for sustainability: Exploring the link between mindfulness and sustainable climate adaptation. Ecological Economics, (vol151), 55-61.
 29. Wang, N., Phelan, P. E., Harris, C., Langevin, J., Nelson, B., & Sawyer, K. (2018). Past visions, current trends, and future context: A review of building energy, carbon, and sustainability. Renewable and Sustainable Energy Reviews, (vol 82), 976-993
 30. Wright, G. S. (2018). Unsustainability and the Architecture of Efficiency. Architectural Design, 88(vol1), 16-23.
 31. Xie, H., Clements-Croome, D., & Wang, Q. (2017). Move beyond green building: A focus on healthy, comfortable, sustainable and aesthetical architecture. Intelligent Buildings International, 9(vol 2), 88-96
 32. Zeigermann, U., & Böcher, M. (2020). Challenges for bridging the gap between knowledge and governance in sustainability policy–The case of OECD ‘Focal Points’ for Policy Coherence for Development. Forest Policy and Economics,(vol 114), 102005.
 33. URL1:http://www.skchto.com/fa/ سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشکری استان خراسان جنوبی 2016