دوره و شماره: دوره 6، شماره 19، شهریور 1394، صفحه 1-134 
واکاوی اوضاع فرهنگی غزنه از قرن سوم تا قرن ششم هـ . ق

صفحه 135-113

مجتبی گراوند؛ فرشید جعفری؛ مصطفی رسولی پور