دوره و شماره: دوره 6، شماره 18، خرداد 1394، صفحه 1-105 
بررسی تحلیلی شورش حاکم ایالت قندهار در دوره شاه‌صفی اول

صفحه 23-11

سید ولی‌اله موسوی؛ محمدکریم یوسف جمالی؛ احمد کامرانی فر


تحلیلی بر‌نقش وجایگاه کَنارَنگیان طوس‌در دورۀ ساسانی وآغاز دوران اسلامی

صفحه 32-25

حسین کوهستانی؛ جواد نیستانی؛ سید مهدی موسوی کوهپر؛ میثم لباف خانیکی