تحلیل ژئوپلیتیکی روابط افغانستان و ایران؛ چالش‌ها و فرصت‌ها

نوع مقاله : تاریخ شهرسازی خراسان بزرگ

نویسنده

واحد گرمسار، ایران

چکیده

کشور افغانستان به لحاظ تاریخی، فرهنگی و سرزمینی دارای اشتراکات بسیاری با کشور ایران است. اما به رغم این اشتراکات زیاد، چالش­های گوناگونی در مسیر همگرایی این دو کشور وجود دارد. درک چالش­های موجود در روابط دوجانبه این دو کشور همجوار و حرکت در مسیر توسعه روابط براساس ظرفیت­ها و نیازهای متقابل ژئوپلیتیکی از لوازم بهبود وضعیت کشور افغانستان و خروج آن از بی ثباتی و حرکت به سمت توسعه و در نتیجه تأمین امنیت مرزهای شرقی ایران و نیز توسعه مناطق شرق و جنوب­شرقی ایران است. از این رو در مقاله حاضر به چالش­ها و فرصت­های موجود در روابط دوجانبه ایران و افغانستان پرداخته شده است و سعی نگارنده بر این است تا به مزیت­ها و فرصت­های موجود برای همگرایی بیشتر بین دو کشور پرداخته شود. سوال اصلی در این پژوهش عبارت است از: فرصت­ها و چالش­های ژئوپلیتیکی موجود در روابط دو جانبه ایران و افغانستان کدامند؟ چگونه می­توان در مسیر همگرایی بین دو کشور حرکت کرد؟ این مقاله به شیوه­ای تحلیلی- توصیفی نگاشته شده است.