سنجش کیفیت واحدهای مسکونی با استفاده از روش ویکور (نمونه موردی: شهر مشهد)

دوره 6، شماره 23، شهریور 1395، صفحه 63-74

احمد زنگانه؛ جواد فرهادی بلقور


شکل بندی فضاهای شهری در نتیجه رواج مد و فعالیتهای مرتبط با آن( تحلیلی از انتشار فضایی آرایشگاههای زنانه در منطقه 10 شهر مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1401

10.22034/jgk.2022.308591.0

مصطفی امیرفخریان؛ نجمه غلامی


پژوهشی بر آرایه‌های هندسی موجود در نگاره‌های هفت اورنگ ابراهیم میرزا

دوره 7، شماره 28، آذر 1396، صفحه 68-51

مریم عظیمی نژاد؛ علی رضا خواجه احمد عطاری؛ صمد نجارپور جباری؛ بهاره تقوی نژاد


نظریه اشاعه فرهنگی و تحول مراسم آیینی و سوگواری در دوره قاجار (با تأکید بر مشهد)

دوره 9، شماره 35، شهریور 1398، صفحه 72-57

علی روحانی قوچانی؛ شهرزاد ساسانپور؛ حسین آبادیان؛ منیره کاظمی راشد


خراسان در نگاه عثمانیان (با تأکید بر منابع ترکی عثمانی)

دوره 10، شماره 41، بهمن 1399، صفحه 72-57

10.22034/jgk.2021.137979

طاهر بابائی؛ حمیدرضا ثنائی


بررسی نقوش پارچه‌های سامانی

دوره 5، شماره 20، آذر 1394، صفحه 74-57

عارفه سادات حکم آبادی؛ محمد خزایی؛ سید ابوتراب احمدپناه


واکاوی مولفه های کیفیت محیط در نوسازی محله عامل مشهد با تاکید بر رویکرد انتقادی

دوره 7، شماره 26، فروردین 1396، صفحه 77-92

ایمان قلندریان؛ مجتبی رفیعیان؛ محمد سعید ایزدی


تحلیل نقوش سنگ‌نگاره‌های محدوده تاریخی خراسان بزرگ در استان خراسان جنوبی

دوره 5، شماره 21، اسفند 1394، صفحه 82-57

حمیدرضا قربانی؛ سارا صادقی؛ حسن هاشمی زرج آباد


سبک خراسانی در شعر و معماری

دوره 9، شماره 36، آذر 1398، صفحه 92-71

غلامرضا معروف؛ نادر شایگان فر


نقش گردشگری بر توسعه همگرایی های کشورهای حوزه خراسان بزرگ

دوره 3، شماره 10، فروردین 1392

عزت اله عزتی؛ سجاد کریمی پاشاکی؛ سعیدرضا خلخالی