دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

مطالعه و واکاوی نقش مایه های آجرکاری در مسجد مدرسه ملک زوزن شهرستان خواف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1401

10.22034/jgk.2022.151628

مهدی کاظم پور؛ ابوالفضل عبداللهی فرد؛ رضا اکبری


شکل بندی فضاهای شهری در نتیجه رواج مد و فعالیتهای مرتبط با آن( تحلیلی از انتشار فضایی آرایشگاههای زنانه در منطقه 10 شهر مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1401

10.22034/jgk.2022.308591.0

مصطفی امیرفخریان؛ نجمه غلامی


مکانیابی پاسگاه‌های مرزی در مناطق مرزی شمال شرقی کشور با استفاده از مدل تلفیقی FAHP (مطالعه موردی: لطف‌آباد، نوخندان و باجگیران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1401

10.22034/jgk.2022.308612.0

محبوبه نیکبخت؛ زینب دزنردی؛ هادی اسماعیل زاده