درباره نشریه

فصلنامه علمی «پژوهشنامه خراسان بزرگ» با بیش از 10 سال سابقه انتشار، تنها مجله معتبر علمی در ایران با تمرکز بر مطالعات و پژوهشهای حوزه تمدنی خراسان بزرگ محسوب میشود که در آخرین ارزیابی و رتبه بندی نشریات معتبر، موفق به اخذ رتبه علمی Q1 در حوزه علوم انسانی از پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) و نیز احراز درجه علمی (ب) از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شده است. این فصلنامه با رویکردی بینالمللی و با محوریت زبان فارسی بر حوزههای تمدنی خراسان بزرگ بهویژه «جغرافیای تاریخی، سیاسی و شهری» و «تاریخ هنر؛ شهرسازی و معماری» در این قلمرو تاریخی تمرکز یافته است.