فرایند پذیرش مقالات

فرایند پذیرش مقالات در پژوهشنامه خراسان بزرگ

 

1. ثبت مقاله توسط نویسنده در سامانه نشریه شامل تکمیل مشخصات نویسندگان و مقاله و ثبت نهایی مقاله
2. اعلام نظر سردبیر و هیئت تحریریه در ارتباط با مقاله و ارجاع به دبیر تخصصی (14 روز)
3. عودت مقاله به نویسنده جهت برخی اصلاحات ساختاری (در صورت وجود) و واریز وجه داوری به حساب مجله (7 روز)
4. ارائه مقاله به 3 داور متخصص در زمینه موضوعی مقاله (3 روز)
5. فرصت داوران جهت بررسی مقاله و اعلام نظر به همراه تکمیل فرم ارزیابی داوری و اعلام نظر به سردبیر و نویسنده در خصوص کیفیت و کمیت مقاله (یک تا دو ماه)
6. چهار حالت ممکن است :
الف. درصورت رد مقاله از طرف 2 داور مقاله از فرایند مجله خارج و به نویسنده اطلاع داده می شود.
ب. درصورت پذیرش مقاله از طرف 2 داور، ادامه فرایند از مرحله 11 پیگیری می شود.
ج. درصورت بازنگری کلی یا جزیی مقاله از طرف داوران مقاله به نویسندگان عودت می شود.
د. در صورتی که داوران در فرصت مقرر داوری را انجام ندهند مجددا داور/داوران جدیدی در نظر گرفته شده و مقاله به مرحله 5 بازخواهد گشت.
7. ارائه مجدد مقاله از سوی نویسندگان. (یک ماه)
8. ارسال مقالات به داوران پیشین جهت بازبینی مقاله (1 روز)
9. ارائه نظر نهایی داوران مبنی بر پذیرش یا رد مقاله (7 روز)
10. در صورت رد مقاله به نویسنده اطلاع داده می شود و در صورت پذیرش به مرحله بعدی می رود. (1 روز)
11. مقالات پذیرش شده جهت انتشار به نویسنده جهت ارسال خلاصه انگلیسی 500 کلمه ای و واریز مبلغ انتشار نشریه عودت می شود. (7 روز)
12. مقالات جهت ویراستاری فارسی و انگلیسی ارسال می گردد. (10 روز)
13. مقالات جهت صفحه آرایی ارسال می گردد. (10 روز)
14. مدت انتظار مقالات در نوبت چاپ بستگی به تعداد مقالات تأیید شده دارد. (5 روز تا بیش از یک ماه)
15. یک نسخه از نشریه به ازای هر مقاله به آدرس نویسنده مسئول مقاله (در صورت ثبت مشخصات در مرحله اول) ارسال می گردد.