اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر قدیر صیامی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استادیار دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) مشهد

siami.fumgmail.com

سردبیر

دکتر محمدتقی رضویان

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران

razavianimamreza.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدتقی رضویان

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران

razavianimamreza.ac.ir

دکتر کریم سلیمانی

تاریخ، ایران معاصر دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تهران

ksoleymanigmail.com

دکتر هادی وکیلی

تاریخ، ایران دوره اسلامی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد ایران

vakilium.ac.ir
09153139643

دکتر کریستف ورنر

استاد دانشگاه بامبرگ آلمان

christoph.werneruni-bamberg.de
0000-0002-2408-7222

دکتر رودلف متی

استاد دانشگاه دلاویر ایالت دلاور امریکا

mattheeudel.edu
0000-0003-1336-210X

دکتر اولریش مازولف

استاد دانشگاه گوتینگ آلمان

umarzolgwdg.de
0000-0001-6356-539X

دکتر کازئو موری موتو

استاد دانشگاه توکیو

morikazuioc.u-tokyo.ac.jp
0000-0003-2298-7398

مدیر داخلی

دکتر مصطفی لعل شاطری

تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد

m.shateriimamreza.ac.ir

ویراستار

دکتر مصطفی لعل شاطری

تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد

m.shateriimamreza.ac.ir