اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر قدیر صیامی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استادیار / دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

siami.fumgmail.com

سردبیر

دکتر محمدتقی رضویان

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد / دانشگاه شهید بهشتی

razavianimamreza.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدتقی رضویان

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد / دانشگاه شهید بهشتی

razavianimamreza.ac.ir

دکتر کریم سلیمانی

تاریخ ، ایران شناسی دانشیار / دانشگاه شهید بهشتی

ksoleymanigmail.com

دکتر هادی وکیلی

دانشیار گروه تاریخ،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

vakilium.ac.ir
09153139643

دکتر کریستف ورنر

پرفسور دانشگاه بامبرگ

christoph.werneruni-bamberg.de
0000-0002-2408-7222

دکتر رودلف متی

پرفسور دانشگاه هلند

mattheeudel.edu
0000-0003-1336-210X

دکتر اولریش مازولف

university of Cologne

umarzolgwdg.de
0000-0001-6356-539X

دکتر کازئو موری موتو

استاد دانشگاه توکیو

morikazuioc.u-tokyo.ac.jp
0000-0003-2298-7398

مدیر داخلی

دکتر مصطفی لعل شاطری

تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد

m.shateriimamreza.ac.ir

ویراستار

دکتر مصطفی لعل شاطری

تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد

m.shateriimamreza.ac.ir

ویراستار انگلیسی

دکتر امید اکبری

ادبیات انگلیسی عضو هیئت علمی/ دانشگاه امام رضا(ع)

omidakbariimamreza.ac.ir

دکتر افسانه غنی زاده

ادبیات انگلیسی دانشیار / دانشگاه بین المللی اما رضا علیه السلام

ghanizadehimamreza.ac.ir

صفحه آرا

زهرا شجاعی

صفحه آرا

shojaeizahra42gmail.com

کارشناس نشریه

زهرا خندان

علم اطلاعات و دانش شناسی کارشناس نشریه دانشگاه اما رضا علیه اسلام

zahra.khandanimamreza.ac.ir