دوره و شماره: دوره 5، شماره 15، شهریور 1393، صفحه 1-131 
شخصی‌سازی فضا در شهر مشهد و تقابل آن با الگوی انسجام فضایی در شهر اسلامی

صفحه 59-41

مصطفی امیرفخریان؛ دکتر محمد رحیم رهنما؛ محمد اجزاء شکوهی