نقش بیانیه رسالت، استراتژی‌های منابع انسانی و هدف‌گذاری عملیاتی در مدیریت عملکرد اماکن متبرکه (مورد مطالعه: آستان قدس رضوی)

نوع مقاله : تاریخ شهرسازی خراسان بزرگ

نویسندگان

چکیده

در بیست سال گذشته، تحولات شگرفی در دو حوزه ارزیابی عملکرد و مدیریت عملکرد به وقوع پیوسته است. این تحولات، هم در اقدامات مدیریتی در سازمانها و هم در مطالعات و تحقیقات دانشگاهی مشهود است. دو عبارت «ارزیابی عملکرد» و« مدیریت عملکرد» اغلب به جای یکدیگر به کار می رود اما می توان چنین دریافت که "ارزیابی عملکرد" عمل سنجش واندازه گیری عملکرد است؛ درحالیکه هدف "مدیریت عملکرد" توجه به نتایج حاصل از ارزیابی به منظور کنترل و مدیریت عملکرد است. مدیریت عملکرد فرآیندی استراتژیک و یکپارچه است که با بهبود عملکرد افرادی که در سازمان کارمیکنند و با توسعه قابیلتهای فردی و گروهی و هماهنگی عملکرد افراد با اهداف سازمانی موجبات موفقیت پایدار سازمانها را فراهم میکند. این مقاله به بررسی نقش بیانیه رسالت، استراتژی های منابع انسانی و هدف گذاری در مدیریت عملکرد آستان قدس رضوی می پردازد. تحقیق حاضر با ترکیب دو رهیافت کمی و کیفی نقش متغیرهای فوق را در مدیریت عملکرد تحلیل کرده است. تحلیل های آماری و محتوایی انجام شده به محقق کمک نمود تا به بررسی اهمیت هرکدام از اجزای بیانیه رسالت،استراتژی ها وهدف گذاری های عملیاتی در مدیریت عملکرد بپردازد. یافته های این تحقیق نشان داد در اماکن مذهبی بیانیه رسالت، استراتژی های منابع انسانی وهدف گذاری عملیاتی نقش چشمگیری در تبیین مدیریت عملکرد دارد. واژگان کلیدی: مدیریت عملکرد، استراتژی های منابع انسانی،هدفهای عملیاتی، آستان قدس رضوی، بیانیه رسالت، اماکن متبرکه.