دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، بهمن 1393، صفحه 1-118 
بررسی محتوایی کتیبه‌های مساجد خراسان در عهد تیموری

محمدحسن الهی‌زاده؛ کبری محمددوست لشکامی؛ علی نجف‌زاده