نویسنده = حسن هاشمی زرج آباد
بررسی باستان‌شناسی معدن‌کاوی و کارگاه‌های صنعتی استحصال فلز در منطقه طبس خراسان

دوره 14، شماره 51، شهریور 1402، صفحه 89-112

10.22034/jgk.2023.315082.1001

ذبیح اله مسعودی؛ عابد تقوی؛ حسن هاشمی زرج آباد؛ پرستو نعیمی


بررسی ماهیت تاریخی حسینیه نواب در بافت تاریخی شهر بیرجند

دوره 11، شماره 39، شهریور 1399، صفحه 99-85

مرضیه فاریابی؛ علی زارعی؛ حسن هاشمی زرج آباد؛ مفید شاطری


بازشناسی اهمیت و جایگاه رستاق باخَرز در جغرافیای سیاسی-اداری خراسان در دوران اسلامی

دوره 9، شماره 33، بهمن 1397، صفحه 44-29

جواد خدادوست؛ سید رسول موسوی حاجی؛ حسن هاشمی زرج آباد؛ میثم لباف خانیکی


بازشناسی تناسبات و الگوهای هندسی کاربردی در معماری تیموری (مطالعه موردی مدرسه غیاثیه خرگرد)

دوره 9، شماره 30، خرداد 1397، صفحه 96-81

فرشته آذرخرداد؛ حسن هاشمی زرج آباد؛ علی زارعی


نقش و جایگاه حرم مطهر رضوی در شکل گیری و تکامل حیات شهری مشهد الرضا

دوره 7، شماره 23، شهریور 1395، صفحه 105-115

علی زارعی؛ حسن هاشمی زرج آباد؛ ذبیح الله مسعودی


تحلیل نقوش سنگ‌نگاره‌های محدوده تاریخی خراسان بزرگ در استان خراسان جنوبی

دوره 6، شماره 21، اسفند 1394، صفحه 82-57

حمیدرضا قربانی؛ سارا صادقی؛ حسن هاشمی زرج آباد