بازشناسی تناسبات و الگوهای هندسی کاربردی در معماری تیموری (مطالعه موردی مدرسه غیاثیه خرگرد)

نوع مقاله : جغرافیای تاریخی خراسان بزرگ

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد باستان شناسی دانشگاه بیرجند

2 دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه مازندران

3 استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه بیرجند

چکیده

خراسان بزرگ و ماوراءالنهر در دورۀ تیموری بستر تحولات عظیم در روند شکل گیری مدارسِ ایرانی بود. از جمله شاهکارهای معماری این دوره، مدرسه غیاثیه خرگرد می باشد که در سال 846ق به سبک آذری و توسط قوام الدین شیرازی بنا شده است. با این وجود، موضوعی که از منظرِ مطالعات معماری مد نظر قرار دارد، بهره گیری از الگوهای هندسی در پلان این مجموعه، رعایت تناسبات انسانی و حجم موزون در نَما و پلان است. هدف از این مقاله روشن ساختنِ تناسبات هندسه عملی و به کارگیری پیمون و مقیاس رفیع در ساخت مدرسه غیاثیه می باشد. از این رو، سعی بر آن است که به این پرسش ها پاسخ داده شود: الگو و نسبت هندسی مورد استفاده در ساخت گنبدخانه، پلان و نَمای این بنا چه بوده است؟ معمار در طراحی این بَنا کدام یک از سیستم های تناسبات تیموری را به کار برده است؟ با تکیه بر رویکرد توصیفی-تحلیلی و بهره-گیری از منابع کتابخانه ای و ثبت و مشاهده میدانی، دریافت می‌گردد که یکی از ویژگی های متمایزِ معماری دورۀ تیموری استفادۀ هرچه بیشتر از هندسه در طرح های معماری است که نمود آن را می‌توان در نهاز و نخیر پلان مدرسه غیاثیه به صورت مدولار مشاهده کرد. همچنین با توجه به این که دوره تیموری عصر شکوفایی ریاضیاتِ محاسباتی بوده و معماران از سیستم تناسبات گوناگونی در ساخت ابنیه استفاده می کردند، می‌توان اظهار داشت در ساختِ بنای مدرسه غیاثیه سیستم تناسب ساده ای مانند (2√) و مشتقات آن در گنبدخانه و پلان، همچنین مشتقات (5√) در نَما و مقطع را لحاظ کرده اند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognition of Parameters and Applied Geometric Patterns in the Timurid Architecture (Case Study of Ghayyasi Kharjer School)

چکیده [English]

The great Khorasan and Transoxiana during the Timurid period have been a context for massive changes in the formation of Iranian schools. One of the architectural masterpieces of this period is the Ghiasiyah School (Ghiasiyah Madrasa) of Khargers, which was built by Qavameddin Shirazi in 846 AH . Nevertheless, what is considered in terms of architectural studies is the use of geometric patterns in the plan of this complex, the adherence to the human proportions and the balanced volume in the façade and the plan. The present paper aims at clarifying the proportions of the applied geometry and the application of module and high scale in the construction of the Ghiasiyah School. Therefore, it is attempted to answer the following questions: What were the pattern and geometric proportion used in the construction of the dome house, the plan and the façade of this building? Which Timurid systems of proportions have been applied by the architect to design this building? Relying on a descriptive-analytical approach and using library sources and field observation and recording, it can be argued that one of the distinctive features of the Timurid architecture is the greater use of geometry in architectural designs, whose representation can be seen in concavity and convexity (Nahaz and Nakhir) of the plan of Ghiasiyah School in a circular manner. Moreover, since the Timurid period was the flourishing age of mathematical calculations, and architects used various systems of proportions in constructing buildings, it can be stated that in the construction of the Ghiasiyah School a simple system of proportions such as (√2) and its derivatives have been taken into account in the dome house and the plan, and the derivatives of (√5) have been applied for the façade and the segment.