دوره و شماره: دوره 8، شماره 28، آذر 1396 
معرفی و طبقه‌بندی کتیبه‌های معماری عهد تیموری

صفحه 36-21

محمد تقی آشوری؛ امیر مازیار؛ نفیسه گریوانی


نقدِ تجسمی محراب گچبری مسجد ملک زوزن خواف(با تأکید بر نظام نوشتاری کتیبه‌ها)

صفحه 50-37

کامران افشار مهاجر؛ سودابه صالحی؛ حمیدرضا قلیچ خانی؛ امیر فرید


پژوهشی بر آرایه‌های هندسی موجود در نگاره‌های هفت اورنگ ابراهیم میرزا

صفحه 68-51

مریم عظیمی نژاد؛ علی رضا خواجه احمد عطاری؛ صمد نجارپور جباری؛ بهاره تقوی نژاد