منصور و میرمصور، تصحیح یک اشتباه تاریخی

نوع مقاله : تاریخ هنر خراسان بزرگ

نویسنده

استادیار و هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان- شهر اصفهان- ایران

چکیده

ثبت و نگارش تاریخ هنر ایران به‌واسطه عوامل مختلف همواره دچار فرازوفرودهایی بوده است. یکی از دوره‌هایی که به‌واسطه توجه به هنر و هنرمندان و ثبت‌احوال و آثار آنان، از شهرتی خاص برخوردار است دوره صفویه است. در این دوره برخی از مورخان در ذیل آثارشان، قسمتی را به معرفی هنرمندان اختصاص داده و برخی نیز متونی اختصاصی در مورد هنرمندان نوشته‌اند. پرسشی که این مقاله در پی پاسخ به آن بوده این است که آیا استاد منصور نقاش همان منصور بدخشانی یا ترمذی یا میرمصور، نقاش معروف دوره صفویه است؟ چه دلایلی برای اثبات یا رد یکی بودن این دو نام وجود دارد؟ هویت واقعی منصور نقاش چیست؟ هدف این مقاله بررسی اسناد تاریخی مرتبط با نقاشان دوره تیموری و صفوی و نقد درونی آن‌ها جهت رفع ابهام در خصوص منصور، نقاش مکتب هرات و میرمصور نقاش مکتب تبریز و نیز بررسی آثار آنان از منظر سبک‌شناسی است تا از این طریق دلایلی برای تفاوت این دو نقاش ارائه شود. روش تحقیق بر اساس ماهیت و روش، تاریخی و توصیفی- تحلیلی است و شیوه گردآوری مطالب، کتابخانه‌ای بوده است. بر اساس نتایج این تحقیق، آنچه قاضی احمد قمی در گلستان هنر، با عنوان منصور میرمصور معرفی می‌کند، با منصور، نقاش و هنرمند دربار ابوسعید در هرات، متفاوت بوده و برخی محققان معاصر بر مبنای گفته قاضی احمد، به‌اشتباه هر دو را یکی دانسته و در مواردی حتی شاه مظفر و میر سید علی را فرزندان منصور دانسته‌اند، درحالی‌که تفاوت تاریخی، توجه به شخصیت شاخصی مثل بهزاد و تفاوت آثار این دو نقاش ازنظر سبک‌شناسی، بر یکی نبودن منصور و میرمصور دلالت دارد. تفاوت آثار آن‌ها در مواردی همچون ترکیب‌بندی‌ها، نوع خطوط و رنگ‌ها، نوع کلاه و پوشاک، پیکره‌ها، منظره سازی به‌وضوح قابل‌مشاهده است.