پژوهشی بر آرایه‌های هندسی موجود در نگاره‌های هفت اورنگ ابراهیم میرزا

نوع مقاله : تاریخ هنر خراسان بزرگ

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد

2 استادیار گروه آموزش صنایع دستی دانشکده صنایع دستی دانشگاه هنر اصفهان- شهر اصفهان- ایران

3 استادیار و هیات علمی گروه کتابت و نگارگری دانشکده صنایع دستی دانشگاه هنر اصفهان - شهر اصفهان- ایران

4 استادیار گروه صنایع دستی دانشکده صنایع دستی دانشگاه هنر اصفهان- شهر اصفهان- ایران

چکیده

نقوش تزئینی در هنرهای اسلامی ازجمله معماری، کتاب‌آرایی و نگارگری کاربرد دارند. در نگارگری ایرانی شاهد بروز عناصر تزئینی به‌عنوان عوامل تکمیلی طرح هستیم. این عناصر جایگاه مهمی در ارتقای شکوه و جلوه بصری نقاشی ایرانی دارند. حضور آرایه‌های تزئینی برای منقش ساختن سطوح، به‌ویژه در نگارگری دوره تیموری و صفوی متداول بوده است. از نسخه‌های مصور ممتاز دوره صفوی، می‌توان به هفت‌اورنگ جامی موزه فریر واشنگتن که در کارگاه سلطنتی ابراهیم میرزای صفوی تدوین و مصور شده، اشاره کرد. این نسخه، سرشار از آرایه‌ها و نقوش تزئینی است. از شاخص‌ترین نقوش تزئینی آن می‌توان به گره‌های هندسی اشاره کرد که در بیشتر سطوح نگاره‌های آن به چشم می‌خورند. این مقاله باهدف معرفی و شناخت تزئینات هندسی نگاره‌های هفت‌اورنگ ابراهیم میرزا، آنالیز خطی و ارائه تقسیم‌بندی این آرایه‌ها، نحوه‏ی کاربرد آن‌ها در بخش‌های مختلف از حیث نوع و تکنیک انجام شده است. روش یافته‌اندوزی با استناد به منابع مکتوب صورت گرفته است که به روش تحلیلی- تطبیقی، به بررسی داده‌های به‌دست‌آمده از نمونه‌های مطالعاتی می‌پردازد. بر این مبنا پرسش‌های زیر مطرح است؛- گره‌های هندسی موجود در نگاره‌های هفت‌اورنگ جامی چه ویژگی‌هایی دارند؟- کاربرد و شیوه‌های اجرایی گره هندسی در نگاره‌های هفت‌اورنگ جامی چگونه است؟نتایج حاصل از بررسی نگاره‌های هفت‌اورنگ ابراهیم میرزا، حاکی از آن است که کاربرد نقوش هندسی در قالب‌های کاشی‌کاری، آجرکاری و گره‌چینی چوبی نمود بیشتری داشته و بیشترین گره‌ها، گره‌هایی بر پایه عدد مبنای شش و هشت است. این گره‌ها غالباً در سطوح ایوان، کف و دیوارهای جانبی بنا و همچنین در قالب گره‌چینی و به‌عنوان حفاظ باغ، در و پنجره استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Research on the Geometric Ornaments in Figures of Ebrahim Mirza’s Haft Awrang

چکیده [English]

Decorative motifs are applied in Islamic arts, including architecture, book design, and miniature. In Persian miniatures, we can see the emergence of decorative elements as supplementary factors of designs. These elements have a significant role in promoting the magnificence and visuals of Persian painting. The use of decorative arrays (decorative ornaments) has been common in painting surfaces, especially in the Timurid and Safavid miniatures. Among the outstanding depicted versions of the Safavid era, Jami’s Haft Awrang, maintained in the Freer Museum, Washington, can be mentioned which has been developed and depicted in the royal workshop of Ebrahim Mirza Safavid. This version is rich in arrays (ornaments) and decorative motifs. From among its most prominent decorative motifs, geometric knots can be mentioned which are observed in most of its figures. The current paper has been performed aiming at introducing and recognizing the geometric decorations of figures in Ebrahim Mirza’s Haft Awrang, linear analysis of these ornaments (arrays) and providing an appropriate classification for them, as well as explaining how they have been applied in different parts in terms of type and technique. Data collection process has been performed by referring to written sources during which the data obtained from the study samples were investigated using an analytical-comparative method. Accordingly, the following questions are posed:
- What are the features of geometric knots existing in figures of Jami’s Haft Awrang?
- How have the geometric knots been applied and implemented in figures of Jami’s Haft Awrang?
The results gained of investigating the figures in Ebrahim Mirza’s Haft Awrang indicated that application of geometric motifs has been more widely manifested in the area of tiling, brickwork and wooden knot work; and the number of knots is mostly based on six or eight. These knots have been mainly applied on surfaces of porches, floors, and lateral walls of building, and they have been also used in the form of knot work as shields for gardens, doors, and windows.