حضور رنگ در بیان اهمیت سطوح و نماهای معماری (سنجش نسبت سطوح رنگی معقلی‌ها در نماسازی‌های بیرونی مدرسه غیاثیه خرگرد)

نوع مقاله : تاریخ هنر خراسان بزرگ

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه هنر اصفهان- شهر اصفهان- ایران

2 استاد یار دانشگاه هنر اصفهان- شهر اصفهان- ایران

3 دانشجوی دکتری دانشگاه هنر اصفهان- شهر اصفهان- ایران

چکیده

رنگ یکی از سریع‌ترین روش‌های انتقال پیام و معانی است. معماری ایرانی همواره از رنگ این عنصر مهم تجسمی سود برده است. معماری تیموری را می‌توان سمبل استفاده از رنگ‌های متنوع دانست که به شیوه‌های مختلف از آن استفاده کرده است. در اکثر نماسازی‌های معقلی در معماری تیموری از رنگ‌های فیروزه‌ای و لاجورد در کنار زرد آجری و در تضاد با آن استفاده‌شده است. اکنون این سؤال مطرح است که: چه رابطه‌ای میان اهمیت نمای موردنظر و نسبت سطوح رنگی بکار گرفته‌شده در هر نما وجود دارد؟ هدف این پژوهش بیان رابطه‌ای است که بین مقدار استفاده از سطوح رنگی و موقعیت مکانی نمای معماری، در مدرسه غیاثیه خرگرد وجود دارد. به نظر می‌رسد استفاده از رنگ و مقدار آن در این تزیینات، بستگی به اهمیت و موقعیت مکان مورد تزیین دارد. به عبارتی هرچه سطح مورد تزیین بیشتر در معرض دید عموم بوده، اهمیت بیشتری داشته است. در این تحقیق معقلی‌های موجود در سطوح تزیینی پیرامون مدرسه غیاثیه خرگرد موردسنجش قرارگرفته و نسبت سطوح مختلف هر رنگ به‌وسیله شمارش (Pixel) های مربوط به آن در (Image) طراحی‌شده توسط رایانه، اندازه‌گیری و محاسبه‌شده است. روش تحقیق میدانی و مبتنی بر نتایج حاصل از سنجش‌های کمی است که از طریق بازطراحی نقوش اصیل بنا و محاسبه (Pixel) ها در هریک از سطوح رنگی با نرم‌افزارهای گرافیکی موجود به انجام می‌رسد.[1] جامعه آماری شامل تمام طرح‌های معقلی است که در سطوح پیرامونی مدرسه غیاثیه خرگرد موجود است. نتایج نشان می‌دهد افزایش سطوح رنگی نسبت به رنگ آجری زمینه، با افزایش اهمیت نمای مورد تزیین رابطه مستقیم دارد. به‌عنوان‌مثال: حضور رنگ در ورودی اصلی به مجموعه بیشتر از نماهای تزیینی در وجوه دیگر است. نمای قبله از این حیث در رتبه دوم قرارگرفته و وجوه شرقی و غربی بنا، از کمترین مقدار رنگ بهره برده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The presence of color in expresses the importance of the levels and views in architecture

چکیده [English]

Color is one of the fastest ways of conveying messages and meanings. Iranian architecture, from the color of the most important visual element, has always benefited. Timurid architecture can be seen as a symbol of various colors that are used in different ways. Turquoise and azure have been used in most of Moaghali the next to and in contrast with brick color by architects in Timurid period. The main question now is, what is the relationship between the importance views and the color ratio used in each views?
The purpose of this research is to demonstrate the relationship between the amount of color space used and the location of the architectural view in Qhyasyeh of Khargerd School
It seems that the use of color and its area is dependent on the importance and the location in the decorations. In other words whatever the surface has been more visible, more important and became more decoration. As a result, the amount of surface colored tile to brick background color was more increased. In this study, Moaghales in around of Qhyasyeh of Khargerd School were tested. In this situation the area of each color is measured and computed by counting Pixels of Image that redesign by the computer.
Method is Laboratory research which will base on the results of quantitative measurements. This does with redesigned on the original designs and counting pixels in each surface of color is calculated by existing graphical software. Research population includes all Moaghali designs. Which is located at the periphery of Qhyasyeh of Khargerd School?
The results show that the increase of color levels compared to the bricks of the field has a direct relationship with increasing importance of the facade. For example: the presence of color in the main entrance that became more decorative than other views. The Qibla view is ranked second , and the eastern and western sides of the building have used the least amount of color.