قراول‌خانه در دشت مشهد: منزلگاهی در کنار راه باستانی آسیای مرکزی به فلات ایران

نوع مقاله : تاریخ هنر خراسان بزرگ

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه باستان‌شناسی، دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران، ایران

2 استاد، گروه باستان‌شناسی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، ایران (نویسنده مسئول)

چکیده

دشت مشهد در شمال شرقی ایران، به دلیل موقعیت طبیعی و خاص‌ خود، یکی از مسیرهای تأثیرگذار در تجارت بین آسیای مرکزی و فلات ایران بوده است. در کنار بیابان‌های بی‌آب ‌وعلف و کو‌ه‌های مرتفع آسیای مرکزی، دشت مشهد مسیر مناسبی برای عبور کاروان-های تجاری در این منطقه بوده است، اما اطلاعات باستان‌شناسی محدودی از این منطقه در اختیار داریم. محوطه باستانی قراول‌خانه در شرق دشت مشهد، یکی از محوطه‌های مهم و کلیدی در بستر دشت است که بر روی یک تپه مرتفع طبیعی مشرف به کشف‌رود، در کنار راه باستانی آسیای مرکزی به فلات ایران واقع‌شده است. هدف این پژوهش که با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی صورت گرفته پاسخی بر این پرسش است که یافته‌های فرهنگی محوطه شامل چه دوره‌های استقراری است و محوطه ازنظر کارکردی بر چه اساسی شکل‌گرفته است؟ یافته‌ها در بررسی میدانی با روش نمونه‌برداری پیشامدی جمع‌آوری و سپس مطالعه و مقایسه نسبی روی آن‌ها صورت گرفت. در مطالعه یافته‌های سطحی این محوطه، چهار گونه سفالی و سه دوره استقراری شامل مفرغ، اشکانی و ساسانی شناسایی گردید، که به نحوی نشان‌دهنده ارتباط بیشتر دشت مشهد با فرهنگ‌های آسیای مرکزی (بویژه نواحی جنوب شرقی ترکمنستان) نسبت به فلات ایران است. شواهد نشان ‌می‌‌‌دهد در هر دوره که بستر مناسبی برای ارتباط میان آسیای مرکزی و فلات ایران به‌ویژه ازنظر تجاری فراهم می شد، شاهد شکل‌گیری محوطه‌های باستانی از نوع قلعه‌ها و کاروان‌سراها در این مسیر، جهت تأمین امنیت هستیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qaravolkhaneh in the plain of Mashhad: a station along the ancient road from Central Asia to the plateau of Iran.

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Eshghi 1
  • Reza Mehrafarin 2
1 PhD Candidate, Department of Archaeology, Faculty of Art and Architecture, Mazandaran University Mashhad plain in northeastern Iran
2 Professor, Department of Archeology, Faculty of Art and Architecture, Mazandaran University Mashhad plain in northeastern Iran
چکیده [English]

Mashhad plain in northeastern Iran, due to its natural and special location, has been one of the influential routes in trade between Central Asia and the Iranian plateau. Along with the waterless deserts and high mountains of Central Asia, the Mashhad plain has been a good route for caravans to pass through this area, but we have limited archaeological information from this area. The ancient site of Qaravolkhaneh in the east of Mashhad plain is one of the important and key sites in the plain bed, which is located on a high natural hill overlooking Kashfarud, next to the ancient road from Central Asia to the Iranian plateau. The purpose of this research, which is done using library and field studies, is an answer to the question of what settlement periods the cultural findings of the site include and on what basis the site is functionally formed? Findings were collected in a field study by incidental sampling and then studied and compared. In the study of surface findings of this area, four types of pottery and three settlement periods including bronze, Parthian and Sassanid were identified, which somehow indicates the greater connection of Mashhad plain with Central Asian cultures (especially the southeastern regions of Turkmenistan) than the Iranian plateau. Evidence shows that in any period that provided a suitable platform for communication between Central Asia and the Iranian plateau, especially commercially, we see the formation of ancient sites such as castles and caravanserais on this route to provide security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mashhad Plain
  • Lookout Post
  • Pottery
  • Bronze Age
  • Parthian Period
  • Sasanian Period