بررسی عوامل مؤثر در گسترش شهرهای خراسان بزرگ بین سده‌های سوم تا هفتم هجری قمری

نوع مقاله : جغرافیای تاریخی خراسان بزرگ

نویسندگان

1 دکترای پژوهش هنر-دانشگاه ملی تاجیکستان-دانشگاه هنر تهران

2 استادیار دانشکده هنرهای کاربردی دانشگاه هنر تهران

چکیده

مباحث مرتبط با مطالعات تاریخ شهرهای ایران و بررسی علل گسترش شهرها جزء با اهمیت­ترین موضوعات در هر دوره تاریخی است. یکی از این موقعیت­های جغرافیایی- تاریخی، منطقه خراسان­بزرگ در طول سده­های آغازین ورود اسلام به ایران است.  پژوهش حاضر، در پی پاسخ برای یافتن عوامل گسترش شهرهای خراسان­بزرگ در این دوره است. بر اساس یافته­های مستند، این منطقه در طول سد­های بعد از اسلام به علت داشتن شرایط اقلیمی مناسب و نیز واقع شدن در مسیرهای تجاری دارای شرایط ویژه بود. ضمن آنکه به علت همجواری با سرزمین اقوام بیابان­گرد ترک،  از مهم­ترین ثغور مملکت اسلامی محسوب می­شد. از این­رو همواره از طرف حکومت­ها و مردم مورد توجه بود و جمعیت فراوانی را به خود جلب می­کرد.  می­توان مهم­ترین عوامل گسترش شهرهای خراسان­بزرگ در طول سده­های سوم تاهفتم­ه­.ق.، داشتن شرایط اقلیمی- طبیعی مناسب، توجه به موضوع محافظت از ثغور سرزمین اسلامی از طرف دولت­ها و توجه به اهمیت تجاری شهرهای سرحدی دانست. این شهرها، بر سر راه­هایی واقع بود که از طریق آن مردم منطقه می­توانستند با دیگر نقاط مبادلات اقتصادی- تجاری برقرار کنند. موقعیت امنیتی- اقتصادی شهرهای خراسان بزرگ در طول سده­های سوم تاهفتم ه.ق. آنچنان دارای اهمیت بود، که شهرهایی چون بخارا و نیشابور، به عنوان پایتخت انتخاب ­شدند و اهمیت سیاسی یافتند. روش تحقیق: منطبق بر روش توصیف،تحلیل و استنباط اطلاعات، بر پایه مطالعات کتابخانه­ای به انجام رسیده است. کتب تاریخی، مقالات و پژوهش­های معاصر مرتبط داخلی و خارجی جهت دست­یابی به اهداف مقاله مورد بهره­برداری قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Khorasan between the ninth and thirteenth century AD

چکیده [English]

One of the important issues in the study of the history of Iranian cities is the study of cities development and its causes in each historical period. One of these periods is the early centuries after the arrival of Islam into Iran, including in the great Khorasan. During this period, although religiously embraced Islam, Iran displayed a different image in the creation of urban culture due to its long history of urbanization. During this period, most of the cities in Khorasan were developed due to the expansion of old cities and major changes in their texture. The expansion of cities was influenced by several factors that affected their expansion in uneven proportions. The most important of these are: Geographical, natural and climatic factor: It includes the issue like existence of water, moderation of region and the good weather, the existence of suitable agricultural land, the proximity to pasture and the possibility of providing wooden products. Security - defense factor: It includes the creation of border cities, the construction of tower and fortification, and enclosing towns by nested fences, the use of natural barriers to protect the cities’ security, strengthening the military capabilities of cities and the use of warfare tools, and rebuilding and consolidating old cities. Economy - trade factor: It includes increased production jobs, the creation of permanent markets in cities, the significance of neighborhoods in the external cities, placing cities on the trade roads and the prosperity of trade with other regions. Governmental and administrative factor: Establishing the centrality of government in a city has always attracted population