نویسنده = رحیم جوان لاجی
پیامدهای سیاسی جدایی هرات بر منطقه خراسـان در عصر قاجـار

دوره 9، شماره 33، بهمن 1397، صفحه 80-63

رحیم جوان لاجی؛ عباس سرافرازی؛ هادی وکیلی


تأثیر جدایی هرات بر حیاتِ اقتصادی خراسان (1313-1273ق)

دوره 8، شماره 27، شهریور 1396، صفحه 83-93

عبدالرحیم جوان لاجی؛ مصطفی لعل شاطری؛ عباس سرافرازی