نویسنده = آیدا فیرزیان پوراصفهانی
بررسی موردی خرابگویی های موجود در گفتار کودکان کم شنوای سه شش ساله شهر مشهد

دوره 5، شماره 14، فروردین 1393

آیدا فیروزیان پور اصفهانی؛ محمدرضا پهلوان نژاد؛ محمود بیجن خان؛ آرزو جهان بین


وجه تسمیه برخی از اماکن متبرکه « حرم مطهر رضوی»

دوره 2، شماره 5، بهمن 1390

آیدا فیرزیان پوراصفهانی؛ آیلین فیروزیان پور اصفهانی؛ ابراهیم مجرد کاهانی