پیامدهای سیاسی جدایی هرات بر منطقه خراسـان در عصر قاجـار

دوره 8، شماره 33، بهمن 1397، صفحه 80-63

رحیم جوان لاجی؛ عباس سرافرازی؛ هادی وکیلی


مکانیابی پاسگاه‌های مرزی در مناطق مرزی شمال شرقی کشور با استفاده از مدل تلفیقی FAHP (مطالعه موردی: لطف‌آباد، نوخندان و باجگیران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1401

10.22034/jgk.2022.308612.0

محبوبه نیکبخت؛ زینب دزنردی؛ هادی اسماعیل زاده


نهادینگی پزشکی نوین در مشهد (1344-1313ق)

دوره 10، شماره 41، بهمن 1399، صفحه 88-73

10.22034/jgk.2021.137980

عباس رخشانی؛ اردشیر اسدبگی؛ سید حسین رئیس السادات


ماهیت دگرگونی شهری در شهر تاریخی مرو

دوره 10، شماره 38، فروردین 1399، صفحه 90-73

رحیم بردی آنامرادنژاد


علل و پیامدهای جدایی قریه فیروزه از ایران

دوره 5، شماره 21، اسفند 1394، صفحه 96-83

جلیل قصابی گزکوه؛ هادی وکیلی؛ ابوالفضل اسکندری فاروجی


بازیابی هویت ایرانی در سده های نخستین اسلامی با تکیه بر عناصر فرهنگی و هنری پیش از اسلام

دوره 4، شماره 14، فروردین 1393

سیدرسول موسوی حاجی؛ مرتضی عطایی؛ راحله کولابادی


نقش فرهنگ در پیوند ژئوکالچر ایران و آسیای مرکزی

دوره 3، شماره 10، فروردین 1392

یوسف زین العابدین عموقین


آرامگاه‌­ها و قبور کوه خواجه سیستان

دوره 3، شماره 9، بهمن 1391

رضا مهرآفرین؛ داود صارمی نائینی؛ مرجان شهرکی فرخنده


باغ های تاریخی بیرجند در دوران قاجار و پهلوی

دوره 4، شماره 13، بهمن 1392

سیدرسول موسوی حاجی؛ داود صارمی نائینی؛ ذبیح الله مسعودی


بررسی تاریخ، فرهنگ و تمدن سرزمین ماوراءالنهر در خراسان بزرگ

دوره 3، شماره 12، آذر 1392

اسماعیل یوسفی؛ عبدالله مسلسل؛ امیر رحمانی؛ محسن قربانخانی