اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر قدیر صیامی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استادیار دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) مشهد

siami.fumgmail.com

سردبیر

دکتر محمدتقی رضویان

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران

razavianimamreza.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدتقی رضویان

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران

razavianimamreza.ac.ir

دکتر کریم سلیمانی

تاریخ، ایران معاصر دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تهران

ksoleymanigmail.com

دکتر هادی وکیلی

تاریخ، ایران دوره اسلامی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد ایران

vakilium.ac.ir
09153139643

دکتر قدیر صیامی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استادیار دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) مشهد

q.siaamigmail.com

دکتر معصومه برقچی

مهندسی معماری استادیار دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) مشهد

m_barghchiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر اولریش مازولف

استاد دانشگاه گوتینگ آلمان

umarzolgwdg.de
0000-0001-6356-539X

دکتر رودلف متی

استاد دانشگاه دلاویر ایالت دلاور امریکا

mattheeudel.edu
0000-0003-1336-210X

دکتر کازئو موری موتو

استاد دانشگاه توکیو

morikazuioc.u-tokyo.ac.jp
0000-0003-2298-7398

دکتر کریستف ورنر

استاد دانشگاه بامبرگ آلمان

christoph.werneruni-bamberg.de
0000-0002-2408-7222

ویراستار

دکتر مصطفی لعل شاطری

تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد

m.shateriimamreza.ac.ir

وحید توسلی

ایرانشناسی. نسخه شناسی آستان قدس رضوی. ; مدیریت نسخ خطی. کارشناس پژوهشی

sartoranjigmail.com
0009-0002-7035-7374