سنجش پایداری بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری(مطالعه موردی: محله آبکوه در شهر مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

2 دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

10.22034/jgk.2024.331060.1033

چکیده

نتایج اعمال سیاست‌های بازآفرینی در حوزه ساماندهی بافت‌های فرسوده، نیاز به سنجش پایداری آن را ضروری ساخته است. بنابراین هدف از پژوهش حاضر، شناخت عوامل مؤثر بر پایداری بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری و ارزیابی آن در محله آبکوه می‌باشد. ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و کاربست روش تحلیل محتوا، مدل نظری اولیه پژوهش تدوین گردید، سپس جهت اعتبارسنجی آن از تکنیک دلفی بهره گرفته شد. بدین ترتیب 32 شاخص سنجش پایداری بازآفرینی شهری در 5 مؤلفه اقتصادی، کالبدی، فعالیتی-خدماتی، اجتماعی-فرهنگی و زیست محیطی بدست آمد. در مرحله بعد، شاخص‌های سنجش پایداری به شیوه پیمایشی در محدوده مورد مطالعه مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت. جامعه پژوهش حاضر را کلیه ساکنان محله آبکوه تشکیل دادند که از آن میان تعداد 355 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در فرآیند بازآفرینی بافت فرسوده محله آبکوه، تمامی مؤلفه‌های پایداری در شرایط ناپایدار خود قرار دارند که در این میان مؤلفه‌های اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی، کالبدی، فعالیتی-خدماتی و زیست محیطی به ترتیب دارای بیشترین تا کمترین میزان ناپایداری می‌باشند. همچنین شاخص‌های دستیابی به پایداری در فرآیند بازآفرینی بافت فرسوده آبکوه ارزیابی و اولویت‌بندی گردید که از این میان شاخص‌های «حفظ تعادل بازار مسکن» در مؤلفه اقتصادی، «نفوذ پذیری» در مؤلفه کالبدی، «سازگاری کاربری» در مؤلفه فعالیتی-خدماتی، «مشارکت پذیری» در مؤلفه اجتماعی-فرهنگی و «دسترسی به فضای سبز» در مؤلفه زیست محیطی از بیشترین اولویت برخوردار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Regeneration assessment of urban deteriorated fabrics(Case study: Abkooh neighborhood in Mashhad)

نویسندگان [English]

  • Seyyed Bagher Hosseini 1
  • Mohammad Amin Radad 2
1 Associated Prof. of Architecture, Department of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
2 Iran University of Science and Technology,Tehran.Iran
چکیده [English]

The results of implementing regeneration policies in the field of organizing deteriorated fabrics have necessitated the need to assess its sustainability. Therefore, the purpose of this study is to identify the factors affecting the sustainability of regeneration of urban deteriorated fabrics and assess it in Abkooh neighborhood. First, through library studies and application of content analysis method, the initial theoretical model of the research was developed, then Delphi technique was used to validate it. Thus, 32 indicators for assessing the sustainability of urban regeneration in five components, including economic, physical, activity-service, socio-cultural and environmental were obtained. In the next step, sustainability assessment indicators were analyzed and evaluated by survey method in the study area. The present study population consisted of all residents of Abkooh neighborhood, which 355 people were selected by simple random sampling as the research sample. The results show that in the process of regenerating the deteriorated fabric of Abkooh neighborhood, all components of sustainability are in their unstable conditions, which the socio-cultural, economic, physical, activity-service and environmental components have the highest to lowest instability, respectively. Also, the indicators of achieving stability in the process of regenerating the deteriorated fabric of Abkooh were evaluated and prioritized, including the indicators of "maintaining the balance of the housing market" in the economic component, "permeability" in the physical component, "land use compatibility" in the activity-service component, "participation" in the socio-cultural component and "access to green space" in the environmental component have the highest priority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regeneration
  • Sustainability
  • Deteriorated fabrics
  • Abkooh neighborhood
  • Mashhad
ایزدفر، نجمه، و محمدرضا رضایی. (1399). «شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر بازآفرینی پایدار شهری با رویکرد آینده‌پژوهی (مورد شناسی: بافت ناکارآمد شهر یزد)». جغرافیا و آمایش شهری. (شماره 34)، 130-109.
تاج‌بخش، مونا، و جهانشاه پاکزاد. (1395). «درآمدی بر فهم اعیان سازی و پیامد‌های ناخوشایند آن». صفه. (شماره 75)، 98-79.
رهنما، محمدرحیم، و نگار حسینیان. (1394). «تأثیر مؤلفه‌های کالبدی بر احساس امنیت در فضاهای عمومی (محله آبکوه شهر مشهد)». پژوهشنامه خراسان بزرگ. (شماره 18)، 79-61.
عظیمی، مریم، و همکاران. (1398). «تبیین مدل تفسیری-ساختاری عوامل مؤثر بر بازآفرینی محله‌ها، با تأکید بر فضاهای عمومی هم‌پیوند». مطالعات محیطی هفت حصار. (شماره 30)، 95-85.
فیضی چشمه‌گلی، قاسم، و همکاران. (1395). «بررسی و ارزیابی سیاست‌های تأمین مسکن در بافت‌های فرسوده نمونه موردی: محله آبکوه مشهد». پژوهشنامه خراسان بزرگ، (شماره 23)، 44-27.
قلندریان، ایمان، و همکاران. (1396). «واکاوی مؤلفه‌های کیفیت محیط در نوسازی محله عامل مشهد با تأکید بر رویکرد انتقادی». پژوهشنامه خراسان بزرگ. (شماره 26)، 92-77.
کرکه‌آبادی، زینب، و محمد گل‌محمدی. (1398). «ارزیابی ظرفیت‌های توسعه میان افزا در بافت فرسوده شهری با رویکرد مشارکت اجتماعی (نمونه موردی شهر سرخس)». پژوهشنامه خراسان بزرگ. (شماره 34)، 86-67.
مسعود، محمد، و همکاران. (1398). «بررسی تأثیر اقدامات بازآفرینی بر وقوع پدیده اعیانی سازی در محلات ناکارآمد (مطالعه موردی: محلات اتابک و خانی‌آباد تهران)». هویت شهر. (شماره 39)، 78-63.
Al-Akkam, A. J. (2012). “Towards Environmentally Sustainable Urban Regeneration: A Framework for Baghdad City Centre”. Journal of Sustainable Development. (vol 9), 1-17.
Alexandrescu, F. M. (2018). “Identifying sustainability communicators in urban regeneration: Integrating individual and relational attributes”. Journal of Cleaner Production. (vol 173), 278-291.
Al-Mosawi, A. Q. (2017). “Development of an Assessment Strategy for Urban Regeneration Projects in Historic City Centres in Iraq”. Journal of Sustainable Development. (vol 10), 87-99.
Anderson, F., and N. N. Al-Thani. (1994). “Towards the Sustainable Corporation: Win-Win-Win Business Strategies for Sustainable Development”. California Management Review. (vol 36), 90-100.
Batty, M. (2011). “When all the world's a city”. Environment and Planning A. (vol 43), 765-772.
Becker, E., and T. Jahn. (1999). Sustainability and the Social Sciences: A Cross-Disciplinary Approach to Integrating Environmental Considerations into Theoretical Reorientation. London: Zed Books.
Berardi, U. (2013). “Sustainability assessment of urban communities through rating systems”. Environment, Development and Sustainability volume. (vol 15), 1573–1591.
Bottero, M., and G. Mondini. (2015). “Assessing Socio-Economic Sustainability of Urban Regeneration Programs: An Integrated Approach”. International conference on Smart and Sustainable Planning for Cities and Regions (165-184). Bolzano, Italy: Smart and Sustainable Planning for Cities and Regions.
Brundtland, G. H. (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. New York: United Nations.
Cameron, S. (1992). “Housing, Gentrification and Urban Regeneration Policies”. Urban Studies. (vol 29), 3-14.
Cheng, H., and C. Lin. (2011). “Regeneration Model of Taiwan Old Urban Centers - A Research Framework of a Performance Evaluation System for a Livable Urban District”. Journal of Asian Architecture and Building Engineering. (vol 10), 163-170.
Cohen, M. (2017). “A systematic review of urban sustainability assessment literature”. Sustainability. (vol 11), 2048.
Colantonio, A., & Dixon, T. (2011). Urban regeneration and social sustainability: Best practice from European cities. John Wiley & Sons.
Coombes, M., and C. Wong. (1994). “Methodological steps in the development of multivariate indexes for urban and regional policy analysis”. Environment and Planning. (vol 26), 1297-1316.
Davidson, K. M. (2011). “Reporting systems for sustainability: what are they measuring?”. Social indicators research. (vol 100), 351-365.
Davidson, K. M. (2012). “Assessing urban sustainability from a social democratic perspective: a thematic approach”. Local Environment. (vol 17), 57-73.
Dawodu, A. (2017). “A conceptual re-visualization of the adoption and utilization of the Pillars of Sustainability in the development of Neighbourhood Sustainability Assessment Tools”. Sustainable Cities and Society. (vol 28), 398-410.
Ding, X. (2015). “An inclusive model for assessing the sustainability of cities in developing countries–Trinity of Cities' Sustainability from Spatial, Logical and Time Dimensions (TCS-SLTD)”. Journal of Cleaner Production. (vol 109), 62-75.
Dixon, T. (2008). “A green profession? A global survey of RICS members and their engagement with the sustainability agenda”. Journal of Property Investment and Finance. (vol 26), 460-481.
Evans, J., and P. Jones. (2008). “Rethinking sustainable urban regeneration: ambiguity, creativity, and the shared territory”. Environment and Planning A. (vol 40), 1416-1434.
Gibson, L. (2001). Sustainable Regeneration-Challenge and Response" paper presented to the Rendez-vous Istanbul: 1. Paper presented at the International Urban Design Meeting, Mimar Sinan University, Istanbul, Turkey.
Gibson, R. B. (2010). Beyond the pillars: sustainability assessment as a framework for effective integration of social, economic and ecological considerations in significant decision-making. In Tools, Techniques and Approaches for Sustainability: collected writings in environmental assessment policy and management (389-410): World Scientific.
Hemphill, L. (2004). “An Indicator-Based Approach to Measuring Sustainable Urban Regeneration Performance: Part 1, Conceptual Foundations and Methodological Framework”. Urban Studies. (vol 41), 725-755.
Huang, L. (2015). “Defining and measuring urban sustainability: a review of indicators”. Landscape Ecology. (vol 30), 1175–1193.
La Rosa, D. (2017). “Assessing spatial benefits of urban regeneration programs in a highly vulnerable urban context: A case study in Catania, Italy”. Landscape and Urban Planning. (vol 157), 180-192.
Lee, G. K., and E. H. Chan. (2008). “A sustainability evaluation of government-led urban renewal projects”. Facilities. (vol 26), 526-541.
Maclaren, V. W. (1996). “Urban Sustainability Reporting”. Journal of the American Planning Association. (vol 62), 184-202.
Marcuse, P. (1985). “Gentrification, Abandonment, and Displacement:Connections, Causes, and Policy Responses in New York City”. Urban Law Annual; Journal of Urban and Contemporary Law. (vol 28), 195-240.
Mateus, D. (2003). Appraisal of urban rehabilitation literature and projects, including a glossary of terms and a preliminary set of indicators characterising. Large Scale Urban Distressed Areas (LUDA), Dresden.
Ng, M. K. (2005). “Quality of life perceptions and directions for urban regeneration in Hong Kong”. In Quality-of-life research in Chinese, Western and Global Contexts. (441-465): Springer.
Palen, J., and B. London. (1985). Gentrification, Displacement, and Neighborhood Revitalization. London: Urban Public Policy.
Pope, J. (2004). “Conceptualising sustainability assessment”. Environmental impact assessment review. (vol 24), 595-616.
Stanners, D., and P. Bourdeau. (1995). Europe’s Environment: The Dobris Assessment. Copenhagen: European Environmental Agency.
Wang, H. (2014). “A framework of decision-making factors and supporting information for facilitating sustainable site planning in urban renewal projects”. Cities. (vol 40), 44-55.
Wedding, C. G., and D. Crawford-Brown. (2007). “Measuring site-level success in brownfield redevelopments:A focus on sustainability and green building”. Journal of Environmental Management. (vol 85), 483-495.
Weingaertner, C., and A. Barber. (2010). “Urban Regeneration and Socio-economic Sustainability: A Role for Established Small Food Outlets«. European Planning Studies. (vol 18), 1653-1674.
Williams, K., and C. Dair. (2007). “A framework for assessing the sustainability of brownfield developments”. Journal of Environmental Planning and Management. (vol 50), 23-40.
Windle, P. (2004). “Delphi technique: assessing component needs”. Journal of Perianesthesia Nursing: Official Journal of the American Society of Perianesthesia Nurses. (vol 19), 46-47.
Wu, J. (2014). “Urban ecology in China: Historical developments and future directions”. Landscape and Urban Planning. (vol 125), 222-233.