تبلور گل و مرغ در تشعیر دوره تیموری

نوع مقاله : تاریخ هنر خراسان بزرگ

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع دستی، دانشکده هنرهای کاربردی، دانشگاه هنرتهران، ایران.

2 دانشیار دانشکده هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر تهران

چکیده

تشعیر در دوره تیموری بر حاشیه کتاب‌ها شکل گرفت و مرقعات ایجاد شد. پژوهش حاضر با تکیه بر روش توصیفی_تحلیلی می‌کوشد تا به این پرسش‌ها پاسخ دهد که چگونه گل و مرغ به عنوان یکی از موضوعات تشعیر در حاشیه مرقعات به عنوان موضوع اصلی مورد توجه نگارگران قرار گرفت؟و تاثیر نقاشی گل و پرنده در چین بر گل و مرغ ایرانی خصوصاً در دوره تیموری چطور قابل تبیین است؟ یافته‌ها مبتنی بر تحلیل‌های بصری نگاره‌ها، حاکی از آن است که طبع هنردوستی حاکمان تیموری و خزینه های پر از طلا و میل به تجمل گرایی، توانست موجبات شکل گیری مرقعات برای شاهزادگان تیموری را فراهم کند و برای هنرمند فراغ بالی در استفاده از طلا برای نقاشی‌هایی که به شیوه حلکاری با موضوعات گرفت و گیر بود و «تشعیر» خوانده می‌شد، ایجاد شود. یکی از موضوعات مورد استقبال هنرمندان در طراحی تشعیر مرقعات، «گل و مرغ» بود که از دو منظر قابل بررسی است، نخست میل به واقع‌گرایی در طراحی این تشعیرها بود که هنرمندان را به سمت موضوعات عینی سوق می‌داد و دیگر آن‌که به واسطه ورود آثار هنری چینی، هنرمندان هرات متاثر از سبک و سیاق طبیعت نگاری دوره سونگ و مینگ قرار گرفته بودند. بخش عمده اطلاعات این پژوهش را مرقعات چهارگانه درموزه توپقاپی سرای استانبول و آلبوم دی یتس در موزه برلین تکمیل می‌کند. شیوه گردآوری مطالب و تصاویر این پژوهش به صورت کتابخانه‌ای و استفاده از منابع قابل دسترسی موزه‌ها و سایت های معتبر انجام گرفته است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Epiphany of flower and bird paintings in Tashiir of Timurid Period

نویسندگان [English]

  • Mohammad Savari 1
  • Alireza Sheikhi 2
1 Master student of handicrafts, Applied Art. Tehran University of Art, Iran.
2 Associate Professor .Faculty of Applied art , Tehran University of Art
چکیده [English]

In the Timurid period, "Tashiir" was formed on the margins of books and "Murraqa" was created. The present study is based on descriptive-analytical method Tries to answer the questions of how the painting of flowers and birds as one of the subjects of Tashiir in the margins of murraqa was considered as the main subject of the Painters, And How can the effect of flower and bird painting in China on Iranian flower and bird painting, especially in the Timurid period, be explained?The findings, based on visual analysis of the paintings, indicate that the aficionado nature of the Timurid rulers and the treasures full of gold and the desire for luxury, enabled the formation of murraqa for the Timurid princes so that artists could use freely take gold from paintings that were ‘Halkari’ (dissolved Gold) with themes Was "Struggling" and Tashiir It was read. One of the Favorit topics by the artists in the design of Tashir in the Murraqa was "Flowers and Bird", which consists of two The perspective can be examined, firstly, the desire for realism in the design of these Tashiir which led the artists to objective subjects, and secondly, due to the arrival of Chinese works of art, Herat artists were influenced by the naturalistic style of Song and Ming. Most of the information in this study is completed by the four sites in the Topkapi Palace Museum in Istanbul and the Diez album in the Berlin Museum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tashiir
  • Gol-o-Morgh
  • Four Muraqqa’s
  • Siah Qalam
  • Song Dynasty
فهرست منابع
1 . آژند، یعقوب.(1386)." اسلوب سیاه قلم در نگارگری ایران " .هنرهای زیبا (شماره . 30 )، 106 - 99 .
2 . آژند، یعقوب.(1386). استاد محمد سیاه قلم. تهران: امیرکبیر.، 29 - 21 .
4 . آژند، یعقوب. (1393). مکتب نگارگری اصفهان، تهران: فرهنگستان هنر.
5 . آژند، یعقوب. (1394). مکتب نگارگری تبریز و قزوین- مشهد. تهران: فرهنگستان هنر.
6 . اسکندری، ایرج؛ و همکاران.(1397). "خوانش  صورتگرایانه عناصر نستعلیق و تشعیر در کتاب آرایی دوران تیموری تا قاجار" . نگره. (شماره  47 ،) 61 - 47 .
7 . بختیاری، فریبا؛ و حسنعلی پورمند.(1389). "بررسی تطبیقی هنر گل و پرنده در چین و ایران" کتاب ماه هنر. (شماره 150 ) 116 - 110 .
8 . گری، بازیل.(1392). نقاشی ایرانی. ترجمه عربعلی شروه. تهران: دنیای نو.
9 . بینیون، لورنس؛ و همکاران.(1396).تاریخ تحلیلی هنر نگارگری ایرانی. ترجمه محمد ایرانمنش. تهران: امیرکبیر.
10 . پوپ، آرتور آپهام؛ و فیلیپس اکرمن.(1394). سیری در هنر ایران، از دوران پیش از تاریخ تا امروز. مترجمان نجف دریابندری و همکاران. تهران: علمی و فرهنگی.
12 . تاکستانی، اردشیر مجرد.(1392). شیوه تشعیر(طراحی حیوانات)در کتاب آرایی ایران. تهران: یساولی.
13 . تریگر، مری.(1395). هنر چین. ترجمه فرزانه طاهری. تهران: فرهنگستان هنر.
14 . خلیلی، ناصر.(1386). کارهای لاکی. ترجمه سودابه رفیعی سخایی. تهران: کارنگ.
15. خواندمیر، غیاث الدین بن همام الدین.(1353). تاریخ حبیب السیر فی اخبار افراد بشر. مقدمه جالل الدین همایی و زیر نظر محمد دبیرسیاقی. تهران: خیام.
.16 دوغالت، حیدر.(1383).. تاریخ رشیدی، تهران: میراث مکتوب
17. دهخدا، علی اکبر.(1377). لغت نامه، ج،9 تهران: دانشگاه تهران.
.18 رابینسن، بزیل ویلیام.( 1390). هنر نگارگری ایران. ترجمه یعقوب آژند. تهران: مولی.
.19 زکی، محمدحسن.(1394). تاریخ نقاشی در ایران. ترجمه ابوالقاسم سحاب. تهران: سحاب.
.20 زکی، محمدحسن. .(1384). چین و هنرهای اسلامی. ترجمه سید غالمرضا تهامی. تهران:فرهنگستان هنر.
.21 سمرقندی، دولتشاه.(1382). تذکره الشعرا. تهران: اساطیر.
22. رشاتو، اُمربتو؛ و ارنست گروبه..(1391). هنر ایلخانی و تیموری. ترجمه یعقوب آژند. تهران:مولی.
23. شهدادی، جهانگیر.(1384). گل و مرغ، دریچه ای بر زیباشناسی ایرانی. تهران: خورشید.
24. فخر هروی، سلطان محمد.(1968). تذکره روضه السالطین و جواهر العجایب. به کوشش حسام الدین راشدی. حیدرآباد: اسدالله شاه حسینی 
25. گرابار، اولگ.(1396). مروری بر نگارگری ایران. ترجمه مهرداد وحدتی دانشمند. تهران:فرهنگستان هرن.
26. مایلهروی، نجیب.(1372). کتاب آرایی در تمدن اسلامی. مشهد: آستان قدس رضوی.
27. ندرلو، مصطفی.(1386).  " مقدمه ای بر تشعیر در نقاشی ایرانی".  هنرهای تجسمی.(شماره24) .34-37
28. نوروزی، فایزه، عرب زاده، جامل، اسکندری، ایرج .(1397). "خوانش صورت گرایانه عناصر نستعلیق و تشعیر در کتاب آرایی دوران تیموری تا قاجار". نگره. (شماره47)، 46-61
29.  یزدی، شرف الدین علی.( 1393). ظفرنامه: تاریخ فتوحات امیر تیمور گورکانی. به کوشش احمد پناهی سمنانی. تهران: بامداد.
30. Canby, Sh (1998). Princes, Poet and Paladin. London: Biritish Museum. 
31. Diba, Layla S. (1996). “The Rose and Nightingale in Persian Art”. Arts of Asia. (vol 
26),100-112.
32. Weis, Friedrike (2020). “How the Persian Qalam Causd he Chine Brush to Break: the 
Bahram mirza Album Revisited”. Muqarnas. (vol 37), 63-111.
33. Soucek, Periscilla (1988). “The New York Public Library Makhzan al-asrar and its importance”. Ars Orientalis. (vol 18), 1-39.
34. URL1: https://asia.si.edu/object/F1932.30/
35. URL2: http://digital.staatsbibliothekberlin.de/werkansicht/?PPN=PPN73601389X
&PHYSID=PHYS_0001
36. URL3: https://www.shanghaimuseum.net/mu/front
end/pg/m/article/id/CI00004403
37. URL4: https://collections.mfa.org/collections/449589
38. URL5: https://en.dpm.org.cn/collections/collections/2010-08-23/1680.html
39. URL6: https://artsandculture.google.com/asset/two-herons-with-ducks/RgGxqgdPxsdYzQ
40. URL7: https://agakhanmuseum.org/collection/artifact/two-caracals-and-two-deer akm95
41. URL8: https://art.nelsonatkins.org/objects/28801/leaf-from-themuraqqa gulshan-a-buffalo-fighting-a-lioness
42. URL9: https://www.themorgan.org/collection/indian-miniatures/21
43. URL10: https://www.rct.uk/collection/1005069-bd/paintings-of-a-mughal-lady-and-a-pair-ofgolden-oriole
44. URL11: https://www.davidmus.dk/en/collections/islamic/dynasties/safavids/art/82-2006
45. URL12: https://asia.si.edu/object/F1946.15a-d
46. URL13: https://www.britishmuseum.org/collection/object/W_1988-0423-0-1-44
47. URL14: https://dma.org/art/collection/object/5342893