رهیافتی جغرافیایی بر علل تمرکزگریزی سیاسی و ایجاد خانات سه‌گانه در فرارود (قرون 16-20م./10 -14قـ)

نوع مقاله : جغرافیای تاریخی خراسان بزرگ

نویسنده

استادیار، گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

سرزمین فرارود گرچه متصل به فلات مرکزی ایران و در بسیاری از موارد تحت سلطه نیروهای سیاسی مشترک با آن قرار داشت، اما تجربه‌های متفاوتی از عدم تمرکز را در عرصه حکمرانی از سر گذراند. شکل گیری شاه‌نشین های نیمه‌مستقل در عهد باستان، نفوذ نیروهای ترک و مغول در عهد اسلامی و پیوستگی و گسستگی از خراسان، نمودی از این تجربه‌های زیسته است که در عین تعلق به جهان ایرانی، دنیای متمایزی را برای باشندگان خود رقم زده است. در تداوم این حیات متفاوت، از قرن16م./10هـ به بعد به تدریج شکل جدیدی از نظامهای قدرت با نام خانات سه گانه(بخارا، خیوه و خوقند) در پهنه فرارود ظاهر شد. در نوشتار حاضر با محوری یافتن نقش جغرافیای خاص فرارود در عدم تمرکز سیاسی در آن، این مساله را پی گرفتیم که: «چرا جغرافیای آسیای‌مرکزی طی این قرون، شکل خاصی از حکمرانی را در قالب ساختار متکثر و مستقلی چون خانات سه‌گانه فراهم آورده است؟» پاسخ آغازین ما این است که « تقطیع قلمرو آسیای‌مرکزی به واسطه بیابانهای سهمگین و رشته‌کوههای بلند، سه صفحه مجزای جغرافیایی در بخش میانی آن ایجاد نمود، این عامل در کنار خودبسندگی اقتصادی، از رونق افتادن راه ابریشم و امواج مداوم مهاجران صحراگرد سبب ناپایداری انسجام قدرت در این سرزمین گردید». آنچه در نتیجه بدان دست یافتیم این است که در کنار همه عوامل، تحول در ماهیت شاهراه تجاری آن و شکل گیری سرزمین محصور درخشکی علت تامه چندپارگی سیاسی از منظر جغرافیایی به شمار می‌آیند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A geographical approach to the causes of political decentralization and creation of a triple khanates in Transoxiana(16-20AD/10-14AH)

نویسنده [English]

 • Seyede Fahimeh Ebrahim
Assistant Professor, Department of History, Faculty of Literature and Foreign Languages, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Although the Transoxiana was connected to the central plateau of Iran and in many cases dominated by joint political forces, it had different experiences of decentralization in governance. The formation of semi-independent powers in ancient times, the influence of Turkish and Mongol forces in the Islamic era and the annexation and disintegration of Khorasan are manifestations of these lived experiences that, while belonging to the Iranian world, provide a distinct world for the inhabitants. In the continuation of this different life, from the 16th century AD / 10 AH onwards, gradually a new form of power system called the triple khanates (Bukhara, Khiva and Khoqand) appeared in the Transoxiana. In the present article, by focusing on the role of Transoxiana's specific geography in its lack of political centralization, we followed the issue that "Why has the geography of Central Asia during these centuries provided a special form of government in the form of a pluralistic and independent structure such as the triple Khanates?" Our initial answer is that "the fragmentation of Central Asia through its vast deserts and high mountain ranges created three distinct geographical plates in its middle part, beside it economic self-sufficiency, trivializing Silk Road and the constant waves of nomadic migrants caused instability of power in this land." As a result, we have found that, along with all the factors, the change in the nature of its commercial highway and the formation of a landlocked erea are the ultimate cause of all the political fragmentation from a geographical point of view.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Political Decentralization
 • Historical Geography
 • Triple Khanates
 • Transoxiana
 • 16 century
 1. ابن ­بطوطه، محمد بن عبدالله. (1370). سفرنامه ابن ­بطوطه. ترجمه محمد­علی موحد. تهران: آگاه.
 2. استرآبادی، میرزا­ مهدی. (1384). دُرّة نادره. تصحیح جعفر شهیدی. تهران: علمی و فرهنگی.
 3. اصطخری، ابواسحاق ابراهیم (1368). مسالک و ممالک.‌ به‌کوشش ایرج افشار. تهران: علمی و فرهنگی.
 4. ایست، دابلیو گوردن. (1392). تاریخ در بستر جغرافیا. ترجمه حسین حاتمی‌نژاد و حمیدرضا پیغمبری. تهران: پژوهشکده تاریخ اسلام.
 5. بارتولد، و.و. (1352). ترکستان‌نامه. ترجمه کریم کشاورز. تهران: بنیاد فرهنگ ایران.
 6. بارتولد، و.و. (1376). تاریخ ترک‌های آسیای میانه. ترجمه غفار حسینی. تهران: توس.
 7. بارتولد، و.و. (1358). گزیدة مقالات تحقیقی. ترجمه کریم کشاورز. تهران: امیرکبیر.
 8. باسورث، ادموند کلیف. (1379). «تاریخ سیاسی و دودمانی ایران». تاریخ ایران کمبریج از آمدن سلجوقیان تا فروپاشی دولت ایلخانان. ترجمه حسن انوشه. تهران: امیرکبیر.
 9. بخارایی، میرزا شمس. (1377). تاریخ بخارا، خوقند، کاشغر (در شرح حکمرانی امیرحیدر در بخارا، محمدعلی‌خان در خوقند و جهانگیر خواجه در کاشغر). تصحیح محمد اکبر عشیق. تهران: میراث مکتوب.
 10. بخاری، عبدالکریم. (1346). تاریخ خانات آسیای مرکزی. استامبول: [بی‌نا]، چاپ سنگی.
 11. بلینتسکی، الکساندرمارکویچ. (1371). خراسان و ماوراءالنهر. ترجمه پرویز ورجاوند. تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
 12. بیکر، الن اچ. (1392). جغرافیا و تاریخ (پیوند مرزها). ترجمه مرتضی گودرزی. تهران: پژوهشکده تاریخ اسلام.
 13. بیهقی، ابوالفضل. (1324). تاریخ بیهقی. تصحیح غنی و فیاض. تهران: بانک ملی ایران.
 14. تکمیل‌همایون، ناصر. (1383). خوارزم. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
 15. تاشکندی، ملا محمد صالح. (1398). تاریخ جدیده تاشکند. تصحیح حسن شجاعی‌مهر. تهران: نگارستان اندیشه.
 16. سوچک، اسوت. (1398). تاریخ آسیای میانه (از مغولستان تا خوارزم). ترجمه سیده فهیمه ابراهیمی. تهران: سمت.
 17. عینی، صدرالدین. (1981). تاریخ امیران منغیتیه بخارا. به‌کوشش کمال‌الدین عینی. دوشنبه: عرفان (نسخه سیریلیک).
 18. غفوروف، باباجان. (1997). تاجیکان. دوشنبه: عرفان.
 19. فرای، ریچارد. (1378). «گذری در جغرافیای تاریخی آسیای مرکزی». ترجمه حبیب برجیان. ایران شناخت. (شماره 14)، 150-177.
 20. قریب، بدرالزمان. (1372). «سغدی‌ها و آسیای میانه». یاد یار (مجموعه مقالات درباره آسیای مرکزی). تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
 21.  کستنتکو، کاپیتان اتاماژور. (1383). شرح آسیای مرکزی و انتشار سیویلیزاسیون روسی در آن. ترجمه ماردوس داودخانف. به اهتمام محمدحسن خان صنیع‌الدوله. به‌کوشش غلامحسین زرگری‌نژاد. تهران: مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.
 22. گروسه، رنه. (1353). امپراتوری صحرانوردان. ترجمه عبدالحسین میکده. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
 23. مقدسی، ابوعبدالله محمد بن احمد. (1361). احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم. مترجم علینقی منزوی. تهران: کاویان.
 24.  منشی، محمد یوسف. (1380). تذکرة مقیم‌خانی. تصحیح فرشته صرافان، تهران، میراث مکتوب.
 25. ناشناس. (1362). حدودالعالم من‌المشرق الی‌المغرب. به‌کوشش منوچهر ستوده. تهران: طهوری.
 26.  هدایت، رضاقلی‌. (1356). سفارتنامه خوارزم. به‌کوشش علی حضوری. تهران: طهوری.
 27. Becker, Seymour. (2005). Russians protectorates in Central Asia (Bukhara and Khiva 1865- 1924). London and NewYork: Routledge Curzon.
 28. Bregel, Yuri. (2003). An Historical Atlas Of Central Asia. Leiden, Boston: Brill.
 29. Olufsen.O. (1911). The Amir of Bokhara and its country. London: William Heinemann.
 30. Scott c.Levi. (2017). The Rise and Fall of Khogand (1709-1878). Pittsburg: University of Pittburg press.
 31. Skrines, Francis Henry. (2005). The heart of Asia. London and New York: Routledge curzon, Taylor & Francis elibrary
 32. Mcchesney, Robert D. (2012). http://www.iranicaonline.org/articles/central-asia-vi (accessed on 30 December 2012).